Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, dostarczaniu, podawaniu gorących posiłków dwudaniowych (…)

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie pn. „Świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, dostarczaniu, podawaniu gorących posiłków dwudaniowych dla innych osób uprawnionych niż uczeń (osoby dorosłe) – w lokalu wskazanym przez Wykonawcę”

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica
tel./fax /74/ 852-13-27
e-mail: osrodek@mops.swidnica.pl

 

Dane niezbędne do e-faktury:

https://efaktura.gov.pl

Dane brokera:

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj

Identyfikator podatkowy: 8840024797

Adres PEF: NIP 8841578380

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843 tj. ze zm./, zwaną dalej ustawą.

 

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

  1. Przedmiotem zamówienia są usługi wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U.UE. L. z 2014 r. nr 94 poz. 65).

 

Nazwa postępowania:

 

„Świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, dostarczaniu, podawaniu gorących posiłków dwudaniowych dla innych osób uprawnionych niż uczeń (osoby dorosłe) – w lokalu wskazanym przez Wykonawcę”

 

Niniejsze zamówienie objęte jest następującymi kodami CPV:

55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków

55322000-3 Usługi gotowania posiłków

55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

55320000-9 Usługi podawania posiłków

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, dostarczaniu, podawaniu gorących posiłków dwudaniowych dla innych osób uprawnionych niż uczeń (osoby dorosłe) – w lokalu wskazanym przez Wykonawcę w myśl art. 48 ustawy z dnia    12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 tj.). Zadanie jest współfinansowane przez program wieloletni w rozumieniu art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 tj. ze zm.) w zw. z art. 115 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

 

Nazwa zadania Przewidywana średnia dzienna liczba uprawnionych Liczba dni żywieniowych                   w okresie realizacji umowy Przewidywana średnia liczba wydawanych posiłków w okresie realizacji umowy
Posiłek dla innych osób uprawnionych niż uczeń (osoby dorosłe) – w lokalu wskazanym przez Wykonawcę 150 304 45.600

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia przewidywanej średniej dziennej ilości osób uprawnionych objętych dożywianiem w szacunkowym zakresie +10%, – 10%.

 

Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie wydane posiłki, zgodnie z miesięczną ewidencją osób dożywianych będącą podstawą rozliczenia.

()


Pełna treść ogłoszenia: [ kliknij ]

Załączniki: [ kliknij ]

Informacja o otwarciu ofert 26.11.2020r: [ kliknij ]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 02.12.2020r: [ kliknij ]
Informacja o udzieleniu zamówienia 04.01.2021r: [ kliknij ]