Akty prawne

dokumanty

AKTY PRAWNE

   Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2023r., poz. 1993 ze zm.)

   Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 stycznia 2023r. w sprawie wysokości kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dnia 1 października 2023r. (M.P. z 2023r., poz. 121)

   Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2023r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. z 2023r., poz. 1341)

   Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2023r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2022 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (M.P. z 2023r., poz. 775)

   Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2023r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022r. (M.P. z 2023r., poz. 1030)

   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz.U. z 2011r., nr 73, poz. 395)

   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz. 572)

Teksty powyższych aktów prawnych zostały pobrane z Internetowego Systemu Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej www.prawo.sejm.gov.pl

Prosimy o korzystanie z ujednoliconych wersji aktów prawnych.

Skip to content