Ważne informacje

dokumanty

Dane kontaktowe:
ul. Franciszkańska 7
58-100 Świdnica
tel.: 74 854-90-56

INFORMACJA – pokój nr 11
Obsługa interesantów w sprawie świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i świadczeń wychowawczych odbywa się codziennie w godzinach  8:00 – 15:00.

OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że od dnia 1 lipca 2019 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2019/2020 można składać drogą elektroniczna. Natomiast od 1 sierpnia 2019 r. przyjmuje wnioski o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 w formie papierowej.

Formularze wniosków dostępne są na informacji w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych przy ul. Franciszkańskiej 7 w pokoju nr 11 oraz na stronie internetowej.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy:

 • złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do 30 listopada 2019 r.
 • złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września 2019 do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.
 • złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego 2020 r. 

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka do świadczeń rodzinnych świadczenia te wypłaca się temu z rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka, który pierwszy złożył wniosek.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę składającą wniosek jest niewydanie dokumentu przez właściwą instytucję w ustawowo określonym, w odrębnych przepisach, terminie oraz osoba może to udokumentować, świadczenia przysługują począwszy od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń, osoba uprawniona jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenia rodzinne.

Zakres zadań:

 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń opiekuńczych (świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekunów oraz zasiłku pielęgnacyjnego);
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych;
 • wydawanie zaświadczeń o wysokości wypłaconych świadczeń rodzinnych;
 • udzielanie informacji klientom dotyczących przysługujących im świadczeń i wymaganej dokumentacji;
 • sprawozdawczość z zakresu świadczeń rodzinnych.