Ważne informacje

dokumanty

WAŻNE INFORMACJE

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY

Dane kontaktowe:
ul. Franciszkańska 7

58-100 Świdnica
tel.: 74 854-90-56

 

INFORMACJA – pokój nr 11
Obsługa interesantów w sprawie świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i świadczeń wychowawczych odbywa się codziennie w godzinach  8:00 – 15:00.

OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017r. przyjmuje wnioski o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres świadczeniowy 2017/2018.

 

Okres zasiłkowy 2016/2017 trwa do 31 października 2017r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z dokumentami:

od dnia 1 sierpnia 2017r. do dnia 31 sierpnia 2017r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2017r.,

– od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 października 2017r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2017r.,

– od dnia 1 listopada 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 28 lutego 2018r.


Formularze wniosków dostępne są na informacji w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych przy ul. Franciszkańskiej 7 w pokoju nr 11 oraz na stronie internetowej www.mops.swidnica.pl w zakładce: Świadczenia rodzinne.

 

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka do świadczeń rodzinnych świadczenia te wypłaca się temu z rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka, który pierwszy złożył wniosek.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę składającą wniosek jest niewydanie dokumentu przez właściwą instytucję w ustawowo określonym, w odrębnych przepisach, terminie oraz osoba może to udokumentować, świadczenia przysługują począwszy od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń, osoba uprawniona jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenia rodzinne.

 

Zakres zadań:

  • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;
  • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń opiekuńczych (świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekunów oraz zasiłku pielęgnacyjnego);
  • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego,
  • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;
  • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych;
  • wydawanie zaświadczeń o wysokości wypłaconych świadczeń rodzinnych;
  • wypłacanie świadczeń rodzinnych;
  • udzielanie informacji klientom dotyczących przysługujących im świadczeń i wymaganej dokumentacji
  • sprawozdawczość z zakresu świadczeń rodzinnych.