Klauzula informacyjna

dokumanty

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. Franciszkańska 7, 58-100 Świdnica,tel: 74-852-13-27, e-mail: osrodek@mops.swidnica.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy jest Pan Krzysztof Olejniczak. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.609-010-402, adres e-mail: krzysztof.olejniczak@comars.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań MOPS w Świdnicy  zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r. poz.446) oraz  ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  z 2017r. poz.2077).
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Rzeczowym Wykazem Akt.
 5. Ma Pani/Pan prawo do:
  – dostępu do treści swoich danych;
  – żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych;
  – żądania ograniczenia przetwarzania;
  – przeniesienia swoich danych;
  – wniesienia sprzeciwu;
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli dokonuje się ono na podstawie dobrowolnej zgody (nie wpływa to wszakże na legalność przetwarzania danych między udzieleniem zgody a jej cofnięciem).
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji zadań gminy.
 8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania.

Dyrektor MOPS w Świdnicy

Skip to content