Klauzula informacyjna

dokumanty


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

 

informuję, że:

 

  1. Administratorem Pani / Pana danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica,tel: 74-852-13-27, e-mail: osrodek@mops.swidnica.pl.
    osrodek@mops.swidnica.pl.

 

  1. Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodeku Pomocy Społecznej w Świdnicy jest Pan Krzysztof Olejniczak. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.609-010-402, adres e-mail: krzysztof.olejniczak@comars.pl

 

  1. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań MOPS w Świdnicy  zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2016r. poz.446) oraz  ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  z 2017r. poz.2077).

 

  1. Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Rzeczowym Wykazem Akt.

 

  1. Ma Pani / Pan prawo do:

– dostępu do treści swoich danych;

– żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych;

– żądania ograniczenia przetwarzania;

– przeniesienia swoich danych;

– wniesienia sprzeciwu;

– cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli dokonuje się ono na podstawie dobrowolnej zgody (nie wpływa to wszakże na legalność przetwarzania danych między udzieleniem zgody a jej cofnięciem).

 

  1. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

  1. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji zadań gminy.

 

  1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy  nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania.