Miejsca schronienia dla osób doznających przemocy domowej

formy_pomocy

Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint”

ul. Mickiewicza 11-13, tel. 74 853-33-27
e-mail: fundacja.utunumsint@gmail.com

Osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej przemocą domową, uniemożliwiającą przebywanie ze sprawcą przemocy pod wspólnym dachem w miejscu dotychczasowego zamieszkania, mogą znaleźć schronienie w hostelu dla ofiar przemocy. Jest to miejsce tymczasowego (do 3 miesięcy), nieodpłatnego pobytu. W razie konieczności udzielana jest pomoc w uzyskaniu opieki medycznej, wyżywienie, pomoc materialna.

Przyjęcia dokonuje dyrektor Fundacji, na pisemną prośbę poszkodowanego, po uprzednim zgłoszeniu przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, policji, kuratorów, pedagogów szkolnych. W przypadku braku takiego zgłoszenia, po przyjęciu do hostelu, należy uzyskać potwierdzenie swojej trudnej sytuacji od któregoś z wymienionych podmiotów.

Prowadzony przez Fundację hostel jest też miejscem przebywania dla dzieci i młodzieży objętych systematyczną opieką Fundacji, z rodzin dysfunkcyjnych, z problemem nadużywania alkoholu przez rodziców, którzy z różnych przyczyn nie mogą przebywać w domu rodzinnym, np. z powodu przemocy, choroby rodziców, w trakcie pobytu w dni wolne od nauki wychowanków domów dziecka, ośrodków szkolno-wychowawczych itp.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

58-100 Świdnica, ul. Żeromskiego 16/8   tel. (74) 856-58-15
e-mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl

OIK udostępnia mieszkanie interwencyjne dla osób samotnych i osób z dziećmi, rodzin pochodzących z terenu powiatu świdnickiego, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej, są zagrożeni przemocą domową, są ofiarami przemocy domowej. Pobyt w mieszkaniu ustalony jest na okres do 14 dni, w uzasadnionych przypadkach może być przedłużony do 3 miesięcy, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

Link do strony: http://pcpr.swidnica.pl/pages/punkt-interwencji-kryzysowej/formy-pomocy.php

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej

ul. Ogrodowa 2a, 58-306 Wałbrzych

e-mail: sow@sow.walbrzych.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej jest stacjonarną placówką pomocową. Świadczy specjalistyczne poradnictwo dla ofiar przemocy domowej w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Zapewnia schronienie w hostelu.

tel./fax: 74 846 75 58, 74 840 82 96

link do strony: [ kliknij ]

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia we Wrocławiu

ul. Gen.T. Bora Komorowskiego 31, 51-210 Wrocław

e-mail: akson.sow@wp.pl, tel. 884-084-820

Osoba zgłaszająca się do Stowarzyszenia może, w zależności od indywidualnej sytuacji, skorzystać z pomocy świadczonej w formie ambulatoryjnej oraz w formie schronienia.

tel./fax: 71-736-06-82, 71-736-06-99

link do strony: [ kliknij ]

Skip to content