Wnioski

dokumanty

   Strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

   Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024 i 2024/2025

   Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

   Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

   Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

   Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów

   Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny

   Wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów

Skip to content