Wnioski

dokumanty

FORMULARZE NA STARY (2016/2017) I NOWY (2017/2018) OKRES ŚWIADCZENIOWY 

udostępnione ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

   strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

OKRES ŚWIADCZENIOWY 2017/2018

   wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

   załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

   oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012r. poz. 361 z późn. zm.)

   oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy – dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

   oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

   oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów

   oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny

   wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów

OKRES ŚWIADCZENIOWY 2016/2017 – wnioski składane po 1 sierpnia 2017r.

   wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

   załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

   oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie swoim albo członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

   oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012r. poz. 361 z późn. zm.)

   oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy – dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

   oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów

   oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny

   wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów