Kampanie społeczne

  • 2021 r.

„Świdnica przeciw przemocy” – program realizowany w ramach Programu Osłonowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Najważniejszym elementem programu była edukacja społeczna, mająca na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

  • Opracowano treść i opublikowano w lokalnej gazecie „Moja Świdnica” artykuł pt. „Przemoc «karmi się» tajemnicą” o zagrożeniach płynących z przemocy i jej skutkach oraz konieczności skorzystania w takiej sytuacji ze wsparcia specjalistów oraz prawidłowych wzorcach wychowawczych. W treści zamieszczono informację o miejscach i formach pomocy osobom i rodzinom w sytuacji kryzysu w rodzinie – artykuł opublikowano w nakładzie 19.000 egz. oraz w formie elektronicznej;
  • Podopieczni pracowni Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy Teatr „Cedeen” przygotowali 5 etiud ukazujących zachowania związane z kryzysem będącym efektem doznawania przemocy, towarzyszące im emocje oraz jak sobie radzić w kryzysie, które opublikowano w formie elektronicznej;
  • Przygotowano i opublikowano w formie elektronicznej 4 filmy prezentujące działania realizowane w ramach świdnickiej kampanii w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, informujące o konsekwencjach psychologicznych, zdrowotnych i prawnych wynikających ze stosowania przemocy w rodzinie i prezentujących ofertę pomocową dla osób i rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie;
  • Przygotowano treść i opublikowano 500 szt. informatorów pn. „Jak sobie radzić z przemocą”, by osoby doznające przemocy wiedziały, jak sobie poradzić w sytuacji zagrożenia lub wystąpienia przemocy. W treści zamieszczono podstawowe pojęcia związane z przemocą w rodzinie, najczęściej funkcjonujące stereotypy na temat przemocy w rodzinie oraz stosowane procedury i miejsca pomocy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie;
  • Zrealizowano kurs dla rodziców dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie, w formie warsztatowej, w zakresie kształtowania prawidłowych relacji i umiejętności rodzicielskich wobec dzieci bez przemocy, który poprowadziło dwóch terapeutów. Zrealizowano 10 spotkań, w wymiarze 3 godz., łącznie 30 godz. Spotkania odbywały się w siedzibie MOPS w Świdnicy, w dniach i godzinach ustalonych z uczestnikami kursu. W spotkaniach udział brało 6 osób;
  • Przygotowano i przeprowadzono ankietę dla rodziców i opiekunów na temat postaw rodzicielskich i sposobów radzenia sobie w sytuacjach problemowych, w celu ustalenia odpowiedniej do potrzeb i oczekiwań rodziców oferty działań zapobiegających wystąpieniu przemocy w rodzinie. Badaniem objęci zostali rodzice i opiekunowie będący podopiecznymi pracowników MOPS oraz chętni mieszkańcy Świdnicy. Formularz ankiety dostępny był
    w formie papierowej w siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miejskiego i jednostek miejskich. Ankietę można było również wypełnić elektronicznie na stronie: https://forms.gle/5hZ1D7JAHxpR5mwSA. W badaniu udział wzięło 157 rodziców;
  • Rezultaty projektu zostały zebrane w formie raportu o zrealizowanych działaniach, zawierającego również wyniki ankiet oraz filmu podsumowującego projekt i opublikowane w formie elektronicznej.

Publikacje w formie elektronicznej ukazywały się na funpag’u Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej PoMocna Świdnica, stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, profilu facebook Młodzieżowego Domu Kultury, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy, funpag’u Urzędu Miejskiego w Świdnicy mojaswidnica.pl, e-wydaniu gazety „Moja Świdnica”:

W ramach kampanii „Świdnica przeciw przemocy” na terenie Miasta na przystankach autobusowych były wyeksponowane plakaty z zakresu profilaktyki przemocy w rodzinie, przy drogach wjazdowych do Miasta umieszczono billboardy, w centrum Miasta
w Rynku wyświetlano iluminację symbolizującą kampanię oraz przeprowadzono akcję „Biała wstążka”, mającą na celu zwrócenie uwagi na zjawisko przemocy. Zakupiono 28 książek i 13 rodzajów broszur edukacyjnych, łącznie w ilości 970 szt., rozwijających i podnoszących kompetencje opiekuńczo-wychowawcze rodziców i opiekunów.

Na realizację programu „Świdnica przeciw przemocy” Gmina Miasto Świdnica otrzymała dofinansowanie w wysokości 10.000 zł ze środków budżetu Państwa w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 2021 r. realizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.


zly_dotyk

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy również włączył się w 2010 r. do kampanii na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystaniem seksualnym „Zły dotyk” . Kampania prowadzona jest przez Fundację Dzieci Niczyje – jest to organizacja pozarządowa o charakterze non-profit zajmująca się szeroko rozumianą pomocą dzieciom skrzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom. Działalność adresowana jest do dzieci skrzywdzonych fizycznie, psychicznie, wykorzystwywanych seksualnie oraz zaniedbywanych, do ich rodziców i opiekunów, jak również do osób stykających się w pracy zawodowej z przypadkami krzywdzenia dzieci.

Podjęte  działania  w  ramach   kampanii  są dostosowane do potrzeb i możliwości organizacyjnych naszej instytucji a dobór form  działania ma na celu zapobiegać przemocy oraz włączenie jak największej liczby profesjonalistów do ich realizacji. W kampanii „Zły dotyk” olbrzymie znaczenie odgrywa prowadzenie strategii edukacyjnych programów prewencyjnych w celu przeciwdziałania przestępstwom seksualnym wobec dzieci.

Szczególnie zależy nam na zaangażowaniu w kampanie: szkół, organizacji pozarządowych, instytucji działających na rzecz rodziny.

Materiały:

 


postaw_na_rodzine

2012
W dniu 01.06.2012 r. w Szkole Podstawowej nr 6 w Świdnicy odbył się festyn rodzinny z okazji uroczystości Międzynarodowego Dnia Dziecka oraz otwarcia kolejnego na terenie Świdnicy boiska „Orlik”. W trakcie festynu miały miejsce liczne konkursy, gry i zabawy, których uczestnikami były zarówno dzieci jak i ich rodzice. Przewidziane były również atrakcje w postaci loterii fantowej, malowania twarzy farbami, zabawa w dmuchanym zamku itp. Rodzice i ich pociechy mogły min. degustować domowych wypieków, a za symboliczną kwotę zakupić kiełbaskę z grilla oraz zimne napoje.

Do festynu włączył się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, który jest ambasadorem ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”. Pracownicy Ośrodka przedstawiali przybywającym rodzicom materiały, w których zawarte były wskazówki dotyczące możliwości uzyskania profesjonalnego wparcia dla rodziców i dzieci. W rozdawanych ulotkach rodzice mogli uzyskać informacje na temat rodziny jako najważniejszej komórki społecznej z zaznaczeniem wpływu oddziaływań prawidłowych relacji w rodzinie, form spędzania wolnego czasu, mających wpływ na klimat i atmosferę w rodzinie.

Pracownicy tut. Ośrodka rozmawiali z rodzinami na tematy związane z życiem rodziny, wskazywali jak ważne jest utrzymywanie bliskich relacji z dziećmi, wspieranie ich w trudnych chwilach a także przekazywanie dzieciom tradycji i właściwych wzorców zachowań.

Festyn przebiegł w bardzo radosnej rodzinnej atmosferze, dzieci były bardzo zadowolone z przygotowanych dla nich atrakcji. Rodzice również wyrazili duże zadowolenie z możliwości przybycia i spędzenia wolnego czasu ze swoimi pociechami.

Galeria:

2011 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy w ramach Biura Projektu realizuje od 2008 r. projekt systemowy „Uwierz we własne siły” adresowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dodatkowo od 2010 r. włączyliśmy się w ogólnopolską kampanię „Postaw na rodzinę”, w którą zaangażowało się setki gmin z całej Polski. Jesteśmy dumni, że możemy promować pozytywną profilaktykę stawiającą na wzmocnienie więzi rodzinnych. Jest to nasz akces do przedsięwzięcia Krakowskiej Akademii Profilaktyki.

Podjęte  działania  w  ramach   kampanii  są  dostosowane do potrzeb i możliwości organizacyjnych naszej instytucji a dobór form  działania ma na celu integracje międzypokoleniową i włączenie jak największej liczby profesjonalistów. Szczególnie zależy nam na zaangażowaniu w kampanie: szkół, organizacji pozarządowych, instytucji działających na rzecz rodziny.

Należy zaznaczyć, że olbrzymią rolę odgrywa „ukazywanie wartości rodzinnych w życiu osobistym człowieka”. Szczególnie należy zwrócić uwagę na przekazywanie wartości, tradycji w rodzinie, wspólne świętowanie i spędzanie wolnego czasu, a także na więź i relacje w rodzinie. Dzięki materiałom przygotowanym dla potrzeb kampanii, treści zawarte w poradnikach, ulotkach opracowane są w sposób przystępny i zrozumiały nawet dla najmłodszych dzieci.

 

2010 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy od dnia 25.10.2010 r. przystąpił do uczestnictwa w kampanii  „Postaw na Rodzinę !”

Kampania jest znakomitym sposobem, by pokazać mieszkańcom Świdnicy , że potrafimy wspierać rodzinę.  Prowadzimy szeroki wachlarz wsparcia na rzecz rodziny: wsparcie finansowe,  poradnictwo rodzinne, poradnictwo prawne, poradnictwo specjalistyczne , finansowanie posiłków dla dzieci  z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym . Wychodzimy z przesłaniem do społeczności lokalnej , że jesteśmy do Waszej dyspozycji, posiadamy duże doświadczenie w niesieniu pomocy profesjonalnej.

Poprzez kampanię chcemy służyć pomocą  w przekazywaniu ważnych informacji o roli rodziny w profilaktyce  i w promowaniu odpowiedzialnego rodzicielstwa .  Rodzina jako najważniejsza komórka  społeczna  dostarcza dziecku wzorców zachowań – prawidłowych i nieprawidłowych. Dlatego też więź z rodzicami, a także innymi członkami rodzin, stanowi najważniejszy czynnik chroniący przed niebezpiecznymi eksperymentami i raniącymi doświadczeniami.

Planujemy imprezy pod hasłem „ POSTAW NA RODZINĘ!’  i „Integracja  trzech pokoleń”.

W ramach kampanii zostanie nawiązana współpraca  z  instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rodziny . W działaniach wspólnie z profesjonalistami będą uczestniczyć zarówno dorośli jak i dzieci. Materiały promocyjne będą dystrybuowane  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy do wszystkich miejsc, do których mogą trafić  wszyscy potrzebujący pomocy.

Ogólnopolska kampania „POSTAW NA RODZINĘ!” prowadzona jest przez Krakowską  Akademię Profilaktyki.

 


jak

www.jakreagowac.pl

 


wsluchaj_sie

  Poradnik „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych.  Poradnik dla pracowników pierwszego kontaktu”

  Ulotka kampanii

Skip to content