Ważne informacje

status

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY

Dane kontaktowe:
ul. Franciszkańska 7
58-100 Świdnica
tel.: 74 854-90-57

INFORMACJA – pokój nr 11
Obsługa interesantów w sprawie świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń dobry start (300+) oraz stypendiów i zasiłków szkolnych odbywa się codziennie w godzinach  8:00 – 15:00.

OKRES ŚWIADCZENIOWY 2019/2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że od dnia 1 lipca 2019r. można składać wnioski o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2019/2020 (stary okres świadczeniowy 2018/2019 trwa do 30 września 2019r.).

W lipcu danego roku istnieje wyłącznie możliwość składania wniosków w formie elektronicznej. Składanie wniosków drogą tradycyjną na informacji przy ul. Franciszkańskiej 7 w pokoju 11 odbywa się dopiero od 1 sierpnia.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2019/2020 złoży wniosek wraz z dokumentami:

– od 1 lipca 2019r. do dnia 31 sierpnia 2019r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 października 2019r.,
– od dnia 1 września 2019r. do dnia 30 września 2019r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2019r.,
– od dnia 1 października 2019r. do dnia 31 października 2019r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 grudnia 2019r.,
– od dnia 1 listopada 2019r. do dnia 30 listopada 2019r., ustalenie prawa do świadczenia  z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 stycznia 2020r.,
– od dnia 1 grudnia 2019r. do dnia 31 stycznia 2020r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 29 lutego 2020r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł. Kryterium dochodowe w dotychczasowej wysokości obowiązuje przy ustalaniu prawa na okres świadczeniowy 2018/2019, trwający do dnia 30 września 2019r.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz.U. z 2018r., poz. 2432) podwyższa kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego do kwoty 800,00 zł.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 powołanej ustawy powyższa kwota ma zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy  2019/2020, czyli rozpoczynający się od dnia 1 października 2019r.

Formularze aktualnych wniosków dostępne są na stronie internetowej http://www.mops.swidnica.pl/wnioski-2/ w zakładce: Świadczenia rodzinne i alimentacyjne / Fundusz alimentacyjny.

Zakres zadań:

  • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
  • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
  • wydawanie zaświadczeń o wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub zaliczek alimentacyjnych;
  • prowadzenie postępowań w stosunku do dłużników alimentacyjnych;
  • ustalanie należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych z należnymi odsetkami;
  • przekazywanie informacji do biur informacji gospodarczych o stanie zobowiązań dłużników alimentacyjnych;
  • sprawozdawczość z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.