Ważne informacje

status

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY

Dane kontaktowe:
ul. Franciszkańska 7
58-100 Świdnica
tel.: 74 854-90-57

INFORMACJA

Obsługa interesantów w sprawie świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych (500+) oraz stypendiów i zasiłków szkolnych odbywa się przy ul. Franciszkańskiej 7, codziennie w godzinach 8:00 – 15:00

 BIURO OBSŁUGI KLIENTA – pokój nr 10

OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021/2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że od dnia 1 lipca 2021 r. można składać wnioski o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 (stary okres świadczeniowy 2020/2021 trwa do 30 września 2021 r.).

W lipcu danego roku istnieje wyłącznie możliwość składania wniosków w formie elektronicznej.

Składanie wniosków drogą tradycyjną – w formie papierowej odbywa się dopiero od 1 sierpnia.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 złoży wniosek wraz z dokumentami:

– od 1 lipca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 października 2021 r.,

– od dnia 1 września 2021 r. do dnia 30 września 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2021 r.,

– od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 października 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 grudnia 2021 r.,

– od dnia 1 listopada 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia  z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 stycznia 2022 r.,

– od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 28 lutego 2022 r.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł.

Zgodnie z art. 9 ust. 2a i ust. 2b ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021r., poz. 877 ze zm.), w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900,00 zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona jak wyżej, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Kwota dochodu rodziny w wysokości 900,00 zł, podlega co 3 lata waloryzacji od dnia 1 października roku, w którym przeprowadzana jest waloryzacja. Pierwsza waloryzacja kryterium dochodowego ma nastąpić w 2023r.

Waloryzacja polega na zwiększeniu kwoty dochodu rodziny o wskaźnik waloryzacji. Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego o trzy lata rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.

 

WAŻNE

Art. 15oa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 1842 ze zm.) stanowi, iż obniżenie wynagrodzenia lub dochodu z powodu przeciwdziałania COVID-19, będzie traktowane jako utrata dochodu.

Zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2021r., poz. 877 ze zm.) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2022 r.

 

Formularze aktualnych wniosków dostępne są na stronie internetowej http://www.mops.swidnica.pl/wnioski-2/ w zakładce: Świadczenia rodzinne i alimentacyjne / Fundusz alimentacyjny oraz w Biurze Obsługi Klienta w pokoju nr 10.

Zakres zadań:

  • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
  • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
  • wydawanie zaświadczeń o wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub zaliczek alimentacyjnych;
  • prowadzenie postępowań w stosunku do dłużników alimentacyjnych;
  • ustalanie należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych z należnymi odsetkami;
  • przekazywanie informacji do biur informacji gospodarczych o stanie zobowiązań dłużników alimentacyjnych;
  • sprawozdawczość z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Skip to content