Placówki wsparcia dziennego

pomoc_dzieciom

Placówki wsparcia dziennego w Świdnicy są prowadzone w formie środowiskowych  świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Ich podstawowym zadaniem jest współudział w procesie wychowywania wraz z rodziną oraz szkołą. Dzieci i młodzież objęte są opieką m.in. pedagogów, psychologów, socjoterapeutów oraz nauczycieli przedmiotowych. Placówki zapewniają wsparcie w pokonywaniu trudności szkolnych, w kryzysach rówieśniczych i osobistych, organizują czas wolny proponując pozalekcyjne zajęcia sportowe i twórcze o różnym charakterze. Jednocześnie realizują zajęcia socjoterapeutyczne, profilaktyczne, a także pomoc socjalną i dożywianie.

Pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny. Zajęcia prowadzone są w roku szkolnym w dni robocze w godzinach popołudniowych. Podczas ferii i wakacji placówki organizują podopiecznym czas wolny.

W roku 2016 została wprowadzona procedura weryfikacji dzieci uczęszczających (deklarujących zamiar uczęszczania) do placówek wsparcia dziennego dotowanych przez Gminę Miasto Świdnica:

  1. Placówka wsparcia dziennego  przekazuje do MOPS informację o rodzinie, która zgłosiła dziecko do Placówki, wraz z przedstawieniem sytuacji rodziny uzasadniającej konieczność udzielenia tego rodzaju wsparcia.
  2. MOPS kieruje do rodziny pracownika socjalnego w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Z wywiadu w szczególności powinno wynikać czy rodzinie powinna być udzielona pomoc w opiece i wychowaniu dziecka. W przypadku odmowy przez rodzinę przeprowadzenia wywiadu środowiskowego Dyrektor MOPS postępuje zgodnie z przepisami prawa.
  3. Pracownik socjalny występuje do Dyrektora MOPS z zaleceniem podjęcia pracy z rodziną w formie pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. Dyrektor MOPS zatwierdza (bądź nie zatwierdza) wniosek pracownika socjalnego, przygotowywany jest plan pracy z rodziną przy stałej współpracy z Placówką wsparcia dziennego.  O swojej decyzji Dyrektor informuje Placówkę i Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych Urzędu Miejskiego w Świdnicy. MOPS monitoruje sytuację rodziny i w przypadku poprawy sytuacji w rodzinie wycofuje rekomendację uczestniczenia dziecka w placówce wsparcia dziennego.

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce”

ul. Kościelna 15, tel. 607 850 770

e-mail: spdcserce@wp.pl

Europejskie Centrum Przyjaźni Dziecięcej


Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint”ul. Mickiewicza 9,13 ; tel./fax 74 853 33 27

e-mail: ut.unum.sint@zeto.swidnica.pl

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Oratorium”


Caritas Diecezji Świdnickiej

ul. Westerplatte 4-6, tel./fax 74 851 25 04

e-mail: swidnica@caritas.pl

Świetlica Socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży

Skip to content