Schronisko dla osób bezdomnych

Schronisko dla Osób Bezdomnych – ul. Westerplatte 47, 58-100 Świdnica

25 listopada 2022 r. Rada Miejska Świdnicy podjęła uchwałę nr XLVI/13 w sprawie utworzenia z dniem 01.01.2023 r. ośrodka wsparcia w postaci schroniska dla osób bezdomnych i połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świdnicy. W związku z powyższym pomoc w postaci tymczasowego schronienia dla osób dotkniętych problemem bezdomności, mających ostatni meldunek stały na terenie miasta Świdnicy będzie realizowana przez MOPS w nowo otwartym ośrodku wsparcia przy ul. Westerplatte 47, działającym w strukturach OPS.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 3 do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia. Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. Przyznanie prawa do niepieniężnego świadczenia z pomocy społecznej jakim jest tymczasowego schronienie następuje odpowiednio na wniosek po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego i wydaniu decyzji administracyjnej.


   Regulamin Schroniska dla Osób Bezdomnych


Skip to content