Warunki przyjęcia

Z usług Dziennego Domu mogą korzystać osoby, które spełniają poniższe warunki:

  • mają ukończony 60 r.ż.,
  • są nieaktywne zawodowo,
  • są samotne lub posiadają rodziny poza miejscem swojego zamieszkania,
  • są niesamodzielne, bezradne w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  • posiadają niskie dochody,
  • posiadają złe warunki mieszkaniowe,
  • są mieszkańcami Świdnicy.

Seniorzy zainteresowani przyjęciem do Dziennego Domu Senior+, składają wniosek o przyznanie usług opiekuńczych w formie pobytu w ośrodku wsparcia DDS+. Na podstawie wniosku, złożonych dokumentów o sytuacji finansowej seniora oraz wywiadu pracownika socjalnego wydawana jest decyzja administracyjna. Odpłatność za pobyt w placówce ponoszona jest na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy na zasadach określonych w Uchwale  nr XXIII/235/20 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 listopada 2020 r.,

Osoby samotne gospodarujące ponoszą odpłatność za pobyt, gdy ich dochód netto przekracza 1 707,20 zł., a osoby w rodzinie, gdy dochód netto przekracza 1 320,00 zł.

Skip to content