Deklaracja dostępności

   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej www.mops.swidnica.pl

 Dane teleadresowe jednostki:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY
ul. Franciszkańska 7
58-100 Świdnica
tel./fax /74/ 852-13-27
e-mail: osrodek@mops.swidnica.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-10-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strony internetowe posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

wersja kontrastowa, możliwość zmiany rozmiaru tekstu, widoczny fokus, wyróżnienie odnośników.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-20

Samoocena przeprowadzona przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Szymon Łokić
e-mail: sz.lokic@mops.swidnica.pl
Telefon: 748521327

Procedura wnioskowo-skargowa

Skargi na sz.lokic@mops.swidnica.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziby Ośrodka spełniają podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.