Deklaracja dostępności

   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej www.mops.swidnica.pl.

Dane teleadresowe jednostki:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY
ul. Franciszkańska 7
58-100 Świdnica
tel./fax /74/ 852-13-27
e-mail: osrodek@mops.swidnica.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-10-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strony internetowe posiadają następujące ułatwienia:

 • możliwość zmiany kontrastu na stronie (czarne tło, żółte litery),
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu (czcionki),
 • mapa strony,
 • zmiana skali szarości na stronie,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych,
 • podkreślenie odnośników,
 • zwiększenie czytelności tekstu (czcionki).

Opcje dostępne są z rozwijanego menu w lewej górnej części strony.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-20
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Szymon Łokić
e-mail: sz.lokic@mops.swidnica.pl
Telefon: 748521327

Procedura wnioskowo-skargowa

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Szymon Łokić
E-mail: osrodek@mops.swidnica.pl
Telefon: 748521327

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 15 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. Franciszkańska 7, 58-100 Świdnica; e-mail: osrodek@mops.swidnica.pl.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Ośrodka spełniają podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

Skip to content