Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.) – dalej RODO

informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy (MOPS w Świdnicy), ul. Franciszkańska 7, 58-100 Świdnica, tel. 74/852 13 27, e-mail: osrodek@mops.swidnica.pl
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mops.swidnica.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z *:
  – ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
  dotyczy świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
   – ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
  dotyczy świadczeń wychowawczych,
   – ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
  dotyczy zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń rodzicielskich, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
   – ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
  dotyczy zasiłków dla opiekunów,
   – ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 75 ust. 11) oraz ustawą z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 6 ust. 2a-2c)
  dotyczy opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna,
   – ustawą z dnia 24 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
  dotyczy jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
   – ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
  dotyczy stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych;
  w celu prowadzenia postępowań w sprawie realizacji zadań MOPS w Świdnicy wynikających z w/w ustaw/y. Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia Pana/Pani sprawy na podstawie w/w przepisów.
 4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Rzeczowym Wykazem Akt.
 5. Ma Pan/Pani prawo do:
  –  dostępu do treści swoich danych;
  –  żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych;
  –  żądania ograniczenia przetwarzania;
  –  przeniesienia swoich danych;
  –  wniesienia sprzeciwu;
  –  cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli dokonuje się ono na podstawie dobrowolnej zgody (nie wpływa to wszakże na legalność przetwarzania danych między udzieleniem zgody a jej cofnięciem).
 6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do realizacji zadań MOPS w Świdnicy.
 8. MOPS w Świdnicy nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania.

*  w zależności od rozpoznanych potrzeb / zgłoszonych wniosków

Skip to content