Komunikaty

akty_prawne

KOMUNIKATY MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

AKTUALNOŚCI

  Komunikat ws. wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zmiany od 1 sierpnia 2017r.

   Prezydent RP podpisał ustawę o zmianach dla rodzin.

   Komunikat w sprawie sposobu dokumentowania wysokości pełnej składki zdrowotnej niezbędnej do ustalenia dochodu, na podstawie którego ustalane jest prawo do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

AKTY PRAWNE

   Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016r., poz. 1518 ze zm.)

   Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017r., poz. 1466)

   Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (M.P. z 2017r., poz. 766)

   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015r., poz. 1238)

   Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016r., poz. 1860)

   Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014r., poz. 567)

   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257)

 

Teksty powyższych aktów prawnych zostały pobrane z Internetowego Systemu Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej www.isap.sejm.gov.pl

Prosimy o korzystanie z ujednoliconych wersji aktów prawnych.