Świdnica Przeciw Przemocy

Gmina Miasto Świdnica w 2023 r. otrzyma środki na realizację projektu „Świdnica przeciw przemocy”. Jest to kwota 282.200 zł, czyli 100% o którą wnioskowano. Została ona pozyskana w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości i współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Dzięki zaakceptowaniu naszego projektu i dofinansowaniu nasze Miasto weźmie udział w „Pilotażowym wdrożeniu zintegrowanych programów zapobiegania przemocy domowej”.

Obraz: Aktualności z realizacji projektu

Poprzez Centrum dla Rodzin, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy będzie rozwijał współpracę między podmiotami pracującymi na rzecz mieszkańców Świdnicy w obszarze wspierania relacji i wczesnej profilaktyki przemocy. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, policja, prokuratura, ośrodek pomocy społecznej, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, Poradnia Leczenia Uzależnień, parafie, placówki oświatowe to instytucje, które odgrywają istotną rolę w profilaktyce przemocy domowej.

Centrum dla Rodzin koordynowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z w/w podmiotami wdraża model profilaktyki przemocy domowej na poziomie gminy, w ramach którego organizowane będą dla mieszkańców Świdnicy m.in:

 • konsultacje indywidualne z terapeutą/psychologiem;
 • grupy wsparcia dla osób z doświadczeniem przemocy w rodzinie oraz dla młodzieży;
 • szkolenia specjalistów z profilaktyki przemocy, uzależnień, komunikacji interpersonalnej;
 • warsztaty dla młodzieży z podejmowania ról i prawidłowej komunikacji w relacjach, Szkołę dla Rodziców i Wychowawców podnoszącą kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, WenDo z samoobrony i asertywności dla kobiet;
 • kampanię społeczną – wczesne symptomy przemocy domowej, zwalczanie stereotypów, promowanie równego traktowania kobiet i mężczyzn, wpływ dobrych relacji w rodzinie na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Celem działań Centrum dla Rodzin jest poprawa systemu przeciwdziałania przemocy domowej i zmniejszenie ryzyka jej wystąpienia, w tym poprzez wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności służące poprawie i wzmocnieniu dobrej jakości relacji w rodzinie.

Aktualne działania:

Akcje edukacyjne:

Kompleksowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 • Zespół ds. implementacji modułu. To 2 pedagogów i 1 socjolog, posiadający wiedzę i doświadczenie w pracy ze społecznością lokalną, w prowadzeniu działań animacyjnych, w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz funkcjonowania instytucji pomocy i wsparcia rodziny. Zespół będzie nadzorował stronę merytoryczną projektu oraz procesów, które służyć będą prawidłowemu wdrażaniu modelu w gminie. Będzie to co najmniej 12 spotkań.
 • Konsultacje indywidualne dla dorosłych. Prowadzić będą psycholog i terapeuta rodzinny, Nauka stawiania granic bez przemocy, rozpoznawania potrzeb własnych i partnera, rozpoznawania własnych uczuć i emocji. Adresowane do rodziców, par, współmałżonków, partnerów, osób przeżywających kryz, mających trudności w budowaniu relacji, ze środowisk zagrożonych przemocą w rodzinie lub w których jest uruchomiona procedura „Niebieskie Karty”. Łącznie 440 h konsultacji (352 h terapeuta rodzinny i 88 h psycholog, w całym okresie trwania projektu).
 • Grupa wsparcia dla osób z doświadczeniem przemocy w rodzinie. Grupa otwarta prowadzona przez 2 terapeutów, dla osób, które same zgłoszą taką potrzebę, uczestników procedur „Niebieskie Karty” oraz osób motywowanych przez innych specjalistów do udziału w grupie. Uczestnicy grupy będą się uczyć funkcjonowania w relacjach po doznanych urazach, poznają mechanizmy stosowania przemocy i zdobędą wiedzę o aspektach prawnych zjawiska przemocy domowej. 3 h x 2 razy w miesiącu x 11 miesięcy.
 • Grupa wsparcia dla młodzieży. Prowadzona przez 2 terapeutów, dla młodzieży ze świdnickich placówek oświatowych wymagającej wsparcia w budowaniu bezpiecznych relacji. Podczas spotkań poruszane będą zagadnienia, które pozwalają rozwinąć komunikację, nauczyć się budować relacje z innymi, rozpoznawać i radzić sobie z emocjami, uzyskać pomoc w podejmowaniu ról życiowych, budować pewność siebie i poczucie własnej wartości. 3 h x 1 raz w miesiącu x 11 miesięcy.
 • Szkolenia dla specjalistów. Szkolenia prowadzić będą specjaliści/trenerzy min. z zakresu profilaktyki przemocy, uzależnień, komunikacji interpersonalnej. Szkolenia wyposażą w umiejętność diagnozowania przemocy w rodzinie, podejmowania właściwych działań, motywowania osób uwikłanych w przemoc do skorzystania z profesjonalnej oferty. Przeszkolenie specjalistów pozwoli na dotarcie do większej liczby osób wymagających wsparcia, udzielenia właściwej pomocy oraz usprawni współpracę międzyinstytucjonalną. Adresaci to m.in. pracownicy pomocy społecznej, ochrony zdrowia, policji, oświaty, kuratorzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych. 6 szkoleń x 12 h.

Rozwój profilaktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 • Warsztaty dla młodzieży (ok. 250 osób). Prowadzone przez 2 trenerów/terapeutów/ psychologów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą. Ich tematem będzie podejmowanie ról w związkach oraz nauka prawidłowego porozumiewania się w relacjach bez przekraczania granic. Dziewczęta i chłopcy będą się uczyć negocjować i rozwiązywać konflikty, co wpłynie na poprawę jakości relacji i zmniejszy ryzyko wystąpienia przemocy domowej w przyszłych relacjach, wpłynie również na zmniejszenie agresywnych zachowań między nastolatkami. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 10 zespołów klasowych x 4 h.
 • Warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców” (50 osób). Prowadzone przez 2 trenerów Programu. Przygotowują rodziców i przyszłych rodziców do głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. 40-godzinne warsztaty uczą, jak przeciwdziałać zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży, ukazują jak poważne i negatywne konsekwencje niesie doznawanie przemocy domowej, podnoszą umiejętności rodzicielskie. Uczestnicy to rodzice i przyszli rodzice, osoby dorosłe, jak również zobowiązane przez sąd rodzinny do podniesienia kompetencji rodzicielskich. 40 godzin dydaktycznych x 5 edycji.
 • Warsztaty Wen-Do samoobrona i asertywność dla kobiet i dziewcząt (20 kobiet). Prowadzone przez 2 trenerki Programu. Warsztat uczy, jak reagować na przemoc w przestrzeni publicznej i w domu. Wzmacnia poczucie pewności siebie i poczucie własnej wartości. Pomaga rozwiązywać konflikty, przełamać stereotypy i obawy, poczucie winy i wstydu. Adresatem są mieszkanki Świdnicy. 2 warsztaty x 16 h.
 • Kampania społeczna – Świdnica przeciw przemocy. Będą to artykuły w lokalnych mediach, filmy w mediach społecznościowych, lokalna broszury, plakaty, bilbordy. W/w formy pozwolą na dostarczenie wiedzy na temat wczesnych symptomów przemocy domowej, zwalczania stereotypów, uprzedzeń oraz promować będą równe traktowanie kobiet i mężczyzn, wpływ dobrych relacji w rodzinie na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Adresaci to wszyscy mieszkańcy. 2 artykuły, filmy (4),  plakaty i bilbordy.
 • Organizacja dwóch spotkań/seminariów w początkowym okresie realizacji projektu i na jego zakończenie z zakresu profilaktyki przemocy.
Skip to content