Uwierz we własne siły

plakat EFS OK

Nazwa zadania: „Uwierz we własne siły”

Cel projektu: Celem projektu jest aktywna integracja 30 mieszkańców Gminy Miasto Świdnica zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.

Wartość umowy: 481 587,50 zł brutto
Wartość dofinansowania: 396 627,50 zł brutto
Zakończenie realizacji projektu: 31.05.2019 r.


plakat EFS OK

 

W wyniku zakończonej rekrutacji podstawowej oraz rekrutacji uzupełniającej do drugiej edycji projektu „Uwierz we własne siły” , realizowanej w okresie od 01.09.2018 r. do 31.05.2019 r., 15 osób podpisało deklarację uczestnictwa i rozpoczęło udział w projekcie.

Styczeń 2019 r. jest piątym miesiącem realizacji II edycji projektu „Uwierz we własne siły”. W tym czasie piętnastu uczestników (7 kobiet i 8 mężczyzn) bierze aktywny udział w następujących formach wsparcia:

  1. Poradnictwo i wsparcie indywidualne,
  2. Opracowywanie ścieżek reintegracji i indywidualnych programów pracy,
  3. Wypłata zasiłków celowych,
  4. Poradnictwo i wsparcie grupowe,
  5. Treningi kompetencji społecznych (samokontrola, kreatywne myślenie),
  6. Prace społecznie użyteczne,
  7. Terapia psychologiczna, rodzinna, psychospołeczna.

Jednym z zadań w ramach projektu „Uwierz we własne siły” jest realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI). W powyższym zakresie została podpisana umowa pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świdnicy i PUP w Świdnicy. W związku z jej realizacją od 01.10.2018r. do 30.11.2018r. 10 uczestników II edycji projektu „Uwierz we własne siły” rozpoczęło prace społecznie użyteczne. Uczestnicy, osoby które mają ustalony III profil pomocy przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy, wykonują czynności porządkowe w jednostkach miejskich takich jak placówki kulturalne, oświatowe, jednostki pomocy społecznej, w ośrodku sportu i rekreacji. Każdy z uczestników przez okres dwóch miesięcy pracował po 10 godzin tygodniowo. Za każdą przepracowaną godzinę uczestnikowi projektu przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 8,30 zł. Ogółem w trakcie prac społecznie-użytecznych uczestnicy przepracowali 705 godzin, co stanowi 88,13% realizacji zadania. Dodatkowo, osoby te były wspierane poprzez udział w warsztatach podnoszących umiejętności społeczne oraz w spotkaniach indywidualnych, m.in. z takimi specjalistami, jak psycholog, terapeuta rodzinny i terapeuta uzależnień.

Inną z usług wspierających – o charakterze społecznym jest udział Uczestników projektu pn. „Uwierz we własne siły” w Treningach kompetencji społecznych. Spotkania w grupach to forma wsparcia oparta na procesie grupowym. Dzięki tej formie wsparcia uczestnicy uczą się m.in. budowania relacji z innymi ludźmi, rozpoznawania własnych uczuć i emocji, kreatywności. W XI i XII 2018r. zostały przeprowadzone warsztaty z zakresów samokontroli i kreatywnego myślenia.

Trening Kompetencji Społecznych – samokontrola

[WRGF id=3241]

Trening Kompetencji Społecznych – kreatywne myślenie

[WRGF id=3228]


   Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń podnoszących umiejętności i kompetencje zawodowe i społeczne dla 15 uczestników projektu „Uwierz we własne siły”, mieszkańców Świdnicy – termin składania ofert do 1 marca 2018 r.

Unijne fundusze dla osób zamieszkałych na terenie miasta Świdnicy


Gmina Miasto Świdnica informuje, że w dniu 04.08.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Uwierz we własne siły” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Podmiotem zaangażowanym w realizację projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenia społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.4 Aktywna integracja  – ZIT AW.

Gminie Miasto Świdnica zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 396 627,50 zł dotacji z UE na projekt o całkowitej wartości 481 587,50 zł.

Celem głównym projektu „Uwierz we własne siły” jest aktywna integracja mieszkańców Gminy Miasto Świdnica zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia. Projekt zakłada udział 20 osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, zakwalifikowanych do III profilu bezrobotnych, 10 osób dla których ustalono II profil pomocy oraz co najmniej 20 osób z najbliższego otoczenia.

Uczestnikami projektu będą osoby uzależnione od pomocy społecznej, o niskich kwalifikacjach lub nieodpowiadających potrzebom rynku pracy, które zaznały wielokrotnego wykluczenia. Odpowiedzią na te deficyty będą kompleksowe i indywidualne formy wsparcia w ramach ścieżki reintegracji, obejmujące interdyscyplinarne wsparcie, motywowanie do aktywności własnej oraz zapewnienie udziału w warsztatach, spotkaniach i innych formach edukujących w kierunku zwiększenia skuteczności i samodzielności społeczno-zawodowej. W ofercie realizowanej w ramach projektu brane będą pod uwagę indywidualne potrzeby i możliwości klientów.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2017r. do 31.05.2019r., w dwóch edycjach: od  IX 2017r. do V 2018r. (I edycja/15 środowisk) i od IX 2018r. do V 2019r. (II edycja/15 środowisk).

W miesiącu wrześniu 2017r., w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, jest prowadzony nabór uczestników do I edycji  projektu (15 środowisk). Warunki uczestnictwa w projekcie oraz oferowane wsparcie udostępniane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Franciszkańskiej 7 w Świdnicy oraz w biurze projektu przy ul. Wałbrzyskiej 15 w Świdnicy.


W wyniku zakończonej rekrutacji do pierwszej edycji projektu „Uwierz we własne siły” , realizowanej w okresie od 01.09.2017r. do 31.05.2018r., 15 osób podpisało deklarację uczestnictwa i rozpoczęło udział w projekcie.

Jednym z zadań w ramach projektu „Uwierz we własne siły” jest realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI). W powyższym zakresie została podpisana umowa pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świdnicy i PUP w Świdnicy. W związku z jej realizacją od 2 października br. 10 uczestników I edycji projektu „Uwierz we własne siły” rozpoczęło prace społecznie użyteczne. Uczestnicy, osoby które mają ustalony III profil pomocy przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy, wykonują czynności porządkowe w jednostkach miejskich takich jak placówki oświatowe, jednostki pomocy społecznej, w ośrodku sportu i rekreacji. Każdy z uczestników przez okres dwóch miesięcy pracować będzie po 10 godzin tygodniowo. Za każdą przepracowaną godzinę uczestnikowi projektu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 8,10 zł. Dodatkowo, osoby te są wspierane poprzez udział w warsztatach podnoszących umiejętności społeczne oraz w spotkaniach indywidualnych, m.in. z takimi specjalistami, jak psycholog i terapeuta rodzinny.


 

plakat EFS OK

 

W miesiącach sierpniu i wrześniu 2018r., w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, prowadzony jest nabór uczestników do II edycji  projektu (15 środowisk). Warunki uczestnictwa w projekcie oraz oferowane wsparcie udostępniane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Franciszkańskiej 7 w Świdnicy oraz w biurze projektu przy ul. Wałbrzyskiej 15 w Świdnicy.

Przypominamy, iż celem głównym projektu „Uwierz we własne siły” jest aktywna integracja mieszkańców Gminy Miasto Świdnica zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia. Projekt zakłada udział 20 osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, zakwalifikowanych do III profilu bezrobotnych, 10 osób dla których ustalono II profil pomocy oraz co najmniej 20 osób z najbliższego otoczenia.

Uczestnikami projektu mogą być osoby zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, korzystające z pomocy społecznej. Odpowiedzią na te deficyty będą kompleksowe i indywidualne formy wsparcia w ramach ścieżki reintegracji, obejmujące interdyscyplinarne wsparcie, motywowanie do aktywności własnej oraz zapewnienie udziału w warsztatach, spotkaniach i innych formach edukujących w kierunku zwiększenia skuteczności i samodzielności społeczno-zawodowej. W ofercie realizowanej w ramach projektu brane będą pod uwagę indywidualne potrzeby i możliwości klientów.

II edycja projektu będzie realizowana w okresie od IX 2018r. do V 2019r. (15 środowisk).

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Skip to content