O nas

 


Dzienny Dom Senior + dysponuje 130 miejscami i jest czynny, pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątka (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 8.00 do  16.00; siedziba znajduje się w Świdnicy przy ul. Saperów 27.

Naszym celem jest zaofe­ro­wa­nie wyso­kiej jako­ści usług i aktyw­no­ści z róż­nych dzie­dzin życia, dosto­so­wa­nych do potrzeb i moż­li­wo­ści naszych seniorów. Jeste­śmy prze­ko­nani, że wiek doj­rzały to zarówno czas reflek­sji, dzie­le­nia się swoim doświad­cze­niem z młod­szymi poko­le­niami, jak i czas na zro­bie­nie i pozna­nie tego, na co wcze­śniej nie było dogod­nej oka­zji.

DDS+ zapewnia usługi opiekuńcze poza miejscem zamieszkania, gwarantuje profilaktykę i prewencję psychologiczno-pedagogiczną zmierzającą do przeciwdziałania patologii życia społecznego ludzi starszych.

Gorąco zapraszamy, aby nas odwiedzić i poznać!

 

Dane kontaktowe:

DZIENNY DOM SENIOR +
Saperów 27, 58-100 Świdnica,
Województwo Dolnośląskie

tel./ fax 74 / 640 73 65; 74/ 853 83 20; 74/ 853 87 70

E- mail:      dzienny.dom@senior-wigor.swidnica.pl

Kierownik Dziennego Domu Senior+ w sprawie interwencji i skarg przyjmuje seniorów w każdą środę, w godz. 10.00 -11.00. /pokój 109/.

Historia:

W dniu 28 sierpnia 2015 r. uchwałą nr X/97/15 Rady Miejskiej w Świdnicy nastąpiło  przekształcenie dotychczasowego ośrodka wsparcia – Domu Dziennego Pobytu „Przystań” działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy na Dzienny Dom „Senior – WIGOR”. Placówka zaczęła funkcjonować w nowej formie od 1 września 2015 roku jako jednostka budżetowa Gminy Miasto Świdnica do dnia 31 grudnia 2021 r. Na podstawie uchwały nr XXXII/339/21 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 1 października 2021 r. postanowiono włączyć z dniem 1 stycznia 2022 Dzienny Dom Senior-WIGOR w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; od tego dnia funkcjonujemy jako Dzienny Dom Senior+, kontynuując realizację zadania publicznego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior +”.

Skip to content