Świdnickie Jaskółki

plakat EFS OK

Projekt: „Świdnickie Jaskółki”

W okresie od 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w partnerstwie z Gminą Miasto Świdnica (realizator Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) przystąpi do realizacji projektu odpowiadającego na jedno z głównych wyzwań Świdnicy, do których należy duża skala niewystarczającej samodzielności osób w procesie integracji społeczno-zawodowej, skutkującej niewystarczającym potencjałem do samodzielnego funkcjonowania, w tym utrzymania mieszkania.

Problem dotyczy w szczególności osób, objętych priorytetowo w projekcie:

 1. bezdomnych,
 2. niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 3. z niepełnosprawnością sprzężoną,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną,
 5. z zaburzeniami psychicznymi,
 6. opuszczających pieczę zastępczą,
 7. niesamodzielnych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie w okresie 01.04.19–31.03.22 r. samodzielności 90 osób, kwalifikujących się do wsparcia w procesie integracji społecznej, a tym samym wzrost potencjału umożliwiającego samodzielne utrzymanie, autonomiczne funkcjonowanie oraz łączenie życia osobistego i zawodowego. Stąd projekt identyfikuje kompleksową interwencję w obszarach stworzenia miejsca zamieszkania, świadomości, wiedzy i umiejętności społecznych:

 1. Uruchomienie mieszkań wspomaganych, w tym treningowych i wspieranych o optymalnym standardzie,
 2. Uruchomienie i prowadzenie usług opiekuńczych i asystenckich,
 3. Prowadzenie treningów i wsparcia podnoszącego kompetencje społeczne ukierunkowane na usamodzielnianie,
 4. Prowadzenie działań towarzyszących, w tym z udziałem rodzin,
 5. Prowadzenie wsparcia specjalistów, dostosowanych do zindywidualizowanych potrzeb i celów.

Projekt został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działanie: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie: 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych-konkursy horyzontalne.
Wartość projektu: 2 980 844,62 zł
Wysokość dofinansowania: 2 828 944,62 zł

Projekt stanowi integralną część budowanego trwałego systemu wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Świdnicy i będzie realizowany w budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy. Formularze rekrutacyjne można składać od 01.02.2019 r.

Formularze rekrutacyjne dostępne są:

-na stronach internetowych: http://www.fres.org.pl/swidnickie-jaskolki/, http://www.mops.swidnica.pl/

-w siedzibach MOPS (ul. Franciszkańska 7, ul. Westerplatte 47) i Urzędu Miejskiego w Świdnicy ul. Armii Krajowej 49.

Załączniki:

   Regulamin rekrutacji – aktualny
   Regulamin rekrutacji – nieaktualny
   Regulamin rekrutacji – nieaktualny
   Formularz rekrutacyjny – aktualny
   Formularz rekrutacyjny – nieaktualny

W dniach 30.09.2019 r. oraz 31.10.2019 r. 14 osób zakończyło udział w I edycji projektu pn. „Świdnickie Jaskółki”. W czasie 6-cio i 7-mio miesięcznego pobytu, mieszkańcy budynku przy ul. 1-go Maja 23, najczęściej korzystali z n/w form wsparcia:

 • trening interpersonalny, którego celem jest nauka rozwiązywania konfliktów i problemów osobistych, ćwiczenie i nauka zachowań w określonych sytuacjach, rozwój umiejętności społecznych,
 • trening autonomii decyzyjnej według modelu wspieranego podejmowania decyzji,
 • trening umiejętności społecznych umożliwiający kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami oraz modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie,
 • rozwijanie umiejętności integracji ze społecznością lokalną,
 • trening zarządzania mieszkaniem,
 • trening finansowy, którego celem jest rozwijanie umiejętności planowania i wydatkowania dostępnych środków finansowych – w tym związanych z utrzymaniem mieszkania.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć obrazujących wspólne zajęcia uczestników projektu. Więcej bieżących informacji można znaleźć pod linkiem: https://www.facebook.com/jaskolkiswidnica/

[WRGF id=4310]

Części osób, które zakończyły udział w projekcie pn. „Świdnickie Jaskółki” zostały wynajęte lokale z zasobu komunalnego miasta Świdnica. Między innymi, stare budynki administracyjne straży miejskiej przy ulicy Traugutta w Świdnicy przebudowano na jedenaście mieszkań socjalnych. Zamieszkali w nich także byli uczestnicy projektu „Świdnickie Jaskółki”.

[WRGF id=4315]