Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych (…)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Postępowanie pn. „Świadczenie usług schronienia

wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych, o których mowa

w art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Z PODZIAŁEM NA ZADANIA”

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica
tel./fax /74/ 852-13-27
e-mail: osrodek@mops.swidnica.pl

Dane niezbędne do e-faktury:

https://efaktura.gov.pl

Dane brokera:

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj

Identyfikator podatkowy: 8840024797

Adres PEF: NIP 8841578380

Postępowanie jest prowadzone w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 tj. ze zm./, zwaną dalej ustawą.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U.UE. L. z 2014 r. nr 94 poz. 65).

Nazwa postępowania:

Świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych, o których mowa w art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Z PODZIAŁEM NA ZADANIA”

Niniejsze zamówienie objęte jest następującymi kodami CPV:

85311000-2 Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

85320000-8 Usługi społeczne

55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie 1 – świadczenie usługi schronienia wraz z wyżywieniem (3 posiłki dziennie: śniadanie, gorący posiłek, kolacja dla każdej uprawnionej osoby) dla osób bezdomnych, o których mowa w art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 tj. ze zm.).

Zadanie 2 – świadczenie usługi schronienia wraz z usługami opiekuńczymi i wyżywieniem (3 posiłki dziennie: śniadanie, gorący posiłek, kolacja dla każdej uprawnionej osoby) dla osób bezdomnych, o których mowa w art. 101 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48 oraz art. 48a ustawy o pomocy społecznej, w lokalu będącym w wyłącznej i swobodnej dyspozycji Wykonawcy w granicach administracyjnych Gminy Miasto Świdnica.

Świadczone usługi powinny spełniać standardy określone w Załączniku nr 2 oraz Załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896), z zastrzeżeniem treści art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 700 ze zm.).

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania.

Nr zadania

Nazwa zadania

Przewidywana średnia dzienna liczba uprawnionych

Liczba dni pobytu w okresie realizacji umowy

Zadanie 1

Świadczenie usługi schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych, o których mowa w art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

30

365

Zadanie 2

Świadczenie usługi schronienia wraz z usługami opiekuńczymi i wyżywieniem dla osób bezdomnych, o których mowa w art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

8

365

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia przewidywanej średniej dziennej liczby osób uprawnionych objętych schronieniem w szacunkowym zakresie +10%, – 10%.

Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie spędzone dni w ośrodku wsparcia w ramach schronienia, zgodnie z miesięczną ewidencją osób uprawnionych będącą podstawą rozliczenia.

()


Pełna treść ogłoszenia: [ kliknij ]

Załączniki: [ kliknij ]

Dodano informację 13.11.2020r: [ kliknij ]

Informacja o otwarciu ofert 23.11.2020r: [ kliknij ]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.12.2020r: [ kliknij ]
Informacja o udzieleniu zamówienia 04.01.2021r: [ kliknij ]