Zakończenie projektu „Uwierz we własne siły”

31 maja 2019 r. zakończyliśmy trwający 2 lata projekt „Uwierz we własne siły”. Wzięło w nim udział łącznie 30 mieszkańców Świdnicy. Oddziaływaniami w ramach projektu objęci byli również członkowie ich najbliższej rodziny.

Uczestnikami były osoby od dłuższego czasu, z różnych przyczyn, pozostające bez pracy. Celem działań realizowanych w projekcie było wyposażenie ich w nowe umiejętności i zawód, aby skuteczniej rozwiązywali swoje problemy i znaleźli swoje miejsce na rynku pracy. Mieli możliwość przygotowania się do pracy w nowym zawodzie: magazynier z obsługą wózka widłowego, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, opiekun osoby starszej lub pomoc kuchenna. Bardzo ważnym elementem projektu, który dla każdego z uczestników trwał około 9 miesięcy, były różnorodne warsztaty i spotkania ze specjalistami. Ich celem było wzmocnienie i podbudowanie uczestników, wyposażenie w większą pewność siebie oraz większe umiejętności w prezentacji samego siebie i w rozmowie z potencjalnym pracodawcą.

W projekcie zrealizowano intensywne oddziaływania w różnych obszarach, uwzględniające indywidualne potrzeby każdego z uczestników. Były to grupowe i indywidualne spotkania z psychologiem, terapeutą rodzinnym i innymi specjalistami. Zrealizowano treningi kompetencji i umiejętności, gdzie uczestnicy mogli poznać skuteczne sposoby zarządzania budżetem domowym, przygotowania ekonomicznych i smacznych posiłków, jak opiekować się osobą zależną w rodzinie, ale też jak pokonywać problemy dnia codziennego i być zadowolonym z tego, co się robi dla siebie. Całość realizowana była przy stałym wsparciu pracowników socjalnych i pozostałych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy zaangażowanych w projekt.

Projekt „Uwierz we własne siły” współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020., w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenia społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.4 Aktywna integracja  – ZIT AW. Gminie Miasto Świdnica zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 396 627,50 zł dotacji z UE na projekt o całkowitej wartości 481 587,50 zł. Podmiotem realizującym projekt był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy.

[WRGF id=3988]

Skip to content