Zakończenie projektu „Razem bezpieczniej”

 

W ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka gmina miasto Świdnica otrzymała dofinansowanie na realizację autorskiego projektu „Edukacja dla bezpieczeństwa w Świdnicy – działania na rzecz młodzieży i seniorów” w wysokości 36.685,40 zł. Całkowity koszt projektu to 48.885,40 zł.

Edukacja dla bezpieczeństwa to cel główny projektu, który jest spójny z celem głównym programu: Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Dlatego wszystkie działania, jakie zaproponowaliśmy w trakcie jego realizacji w pierwszej kolejności miały charakter edukacyjny. Projekt uroczyście rozpoczęliśmy 7 października 2016 r. spotkaniem dwóch pokoleń: seniorów i gimnazjalistów. Konferencja inauguracyjna była wspaniałą okazją do zaprezentowania policyjnych programów, tj. „Mapy zagrożeń i bezpieczeństwa” oraz „Moja komenda”. Uczestnicy mieli możliwość poznania swoich dzielnicowych i pracowników socjalnych oraz ich rejonów działania. Był to czas na rozmowy o zagrożeniach, które chcielibyśmy, aby nie przydarzały się naszym seniorom (np. kradzieże na „wnuczka”, „domokrążcę”, kradzieże na placach targowych, klatkach schodowych), ale również czas na wspólną zabawę. Spotkanie uatrakcyjniły występy młodych i uzdolnionych ludzi, którzy zaprezentowali swoje pasje, podzielili się swoimi przemyśleniami na temat możliwości, jakie stoją przed każdym młodym człowiekiem, a które jednocześnie są najlepszą „szczepionką” chroniącą przed „używkami”. W konferencji wzięło udział ok. 500 uczestników, którzy otrzymali odblaskowe opaski, wzięli udział w konkurencjach sportowych (nagrodami były piłeczki do „zośki”). Wszyscy uczestnicy na zakończenie konferencji zostali zaproszeni na poczęstunek.

Konferencja była wstępem do cyklu oddziaływań adresowanych do młodzieży i seniorów oraz propozycji przygotowanych dla rodziców i wszystkich mieszkańców Świdnicy.

Młodzież (uczniowie wszystkich klas II czterech świdnickich gimnazjów oraz jednej klasy III) uczestniczyli w 4-godzinnych warsztatach (przez pierwsze dwie godziny oddzielnie chłopcy i dziewczęta, pozostałe wspólnie cały zespół klasowy). W małych grupach prowadzono zajęcia służące zwiększeniu świadomości skutków stosowania i doznawania  przemocy. Młodzież uczestniczyła m.in. w ćwiczeniach z zakresu komunikacji interpersonalnej, na rozpoznawanie emocji i stanów (takich jak lęk, wstyd, złość, smutek, bezradność itp.). Doświadczeni psychoterapeuci, trenerzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego omówili różnice pomiędzy emocją a zachowaniem, różnice pomiędzy konstruktywnym wyrażaniem swoich emocji, a destrukcyjnym zachowaniem, zwrócili uwagę, że często agresja wynika z lęku, a nie z odwagi. Usystematyzowana została wiedza na temat rodzajów i skutków zachowań agresywnych w obrębie tej samej płci oraz w stosunku do płci przeciwnej (przyczyny, zachowania.). W tym samym dniu zespół klasowy uczestniczył w spotkaniu z  przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy, którzy omówili z młodzieżą zagadnienia związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych: czym są, jak działają, jaki wpływ wywierają na zachowanie osoby zażywającej, jak może zmienić się ludzkie ciało pod wpływem zażywania narkotyków (w tym dopalaczy), jak należy zachowywać się w obecności osób znajdujących się pod wpływem substancji psychoaktywnych, gdzie szukać pomocy w razie problemów uzależnień. Na zakończenie  funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy przekazał informacje o czynach nieletnich, które są karalne, przedstawione zostały środki wychowawcze i poprawcze, omówione zostały problemy związane z demoralizacją. Łącznie 16 klas uczestniczyło w edukacji w  terminie od 5 października 2016 r. do 2 grudnia 2016 r. Wszyscy uczestnicy (ok. 320 młodych ludzi) brało udział w badaniach skuteczności projektu poprzez wypełnienie ankiet przed rozpoczęciem warsztatów i na ich zakończenie.

razem_bezp3

Dla młodych ludzi został również przygotowany informator, mający na celu edukację w zakresie szkodliwości używania środków psychoaktywnych oraz zagrożeń związanych z doznawaniem przemocy. To również okazja do upowszechnienia form i miejsc pomocy dostępnych na terenie Miasta Świdnicy w przypadku pojawienia się trudnej sytuacji w życiu młodego człowieka. Informator został przygotowany w 500 egzemplarzach i rozdysponowany w trakcie spotkań, m.in. konferencji kończącej projekt, przekazany do gimnazjów, placówek wsparcia dziennego.

Dla osób w wieku senioralnym zorganizowano spotkania, których celem było zmniejszenie liczby przestępstw popełnianych na tej grupie osób. Spotkania z funkcjonariuszami policji, straży miejskiej, pomocy społecznej, stacji sanitarno-epidemiologicznej, pogotowia ratunkowego pozwoliły na zaprezentowanie legitymacji, odznak poszczególnych służb, omówione zostały „Karty życia” i inne programy profilaktyczne adresowane do seniorów, jak reagować na trudne sytuacje i gdzie się zwrócić o pomoc, gdy wystąpią. To tylko niektóre omawiane zagadnienia. Łącznie zorganizowano 7 takich spotkań, w których wzięło udział ok. 500 osób. Seniorzy brali udział w badaniach ankietowych. Były do ankiety przygotowane dla świdnickiego projektu oraz opracowane na rzecz programu „Razem bezpieczniej”. Uczestnikom spotkań zapewniono poczęstunek. Dodatkowo działania edukacyjne wynikające z projektu zostały zrealizowane w ramach innych spotkań z seniorami. Część starszych uczestników projektów ma ograniczone możliwości przemieszczania się. Dlatego funkcjonariusz policji oraz pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej przekazali ważne dla samotnego seniora informacje z zakresu bezpieczeństwa w trakcie indywidualnych wizyt w jego domu. W taki sposób przekazano informację w 30 środowiskach. Łącznie ok. 1.000 seniorów zostało objętych różnorodnym wsparciem.

Również, tak jak dla młodzieży, przygotowano informator adresowany dla osób w wieku senioralnym. To zbiór najważniejszych informacji dotyczących zagrożeń, na które narażona jest ta grupa mieszkańców Świdnicy oraz miejsc i form wsparcia dostępna na terenie naszego Miasta. Informator wydrukowano w 500 egzemplarzach i rozdysponowano w trakcie spotkań, m.in. konferencji kończącej projekt, przekazano do miejsc spotkań dla seniorów i innych działań kulturalnych, na które przychodzą osoby w wieku senioralnym.

Oferta dla rodziców to warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Program obejmujący 40 godzin, w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. Główny cel warsztatów to wsparcie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. W ramach projektu zorganizowano dla rodziców 2 cykle warsztatów, w których wzięło udział 27 rodziców.

Z przeznaczeniem dla wszystkich mieszkańców Świdnicy zostały przygotowane artykuły poruszające zagadnienia wiodące dla projektu: „Edukacja dla bezpieczeństwa w Świdnicy – działania na rzecz młodzieży i seniorów”, pt. „Bezpieczne dorastanie”, „Bezpieczny Senior we współczesnym świecie”, „Cyberprzemoc – zagrożenia z sieci”, „Agresja w zaburzeniach osobowości”. Zostały opublikowane w lokalnych mediach oraz ukazały się na stronie www  Ośrodka.

Realizując projekt przygotowano dla jego adresatów ulotki informujące o miejscach pomocy prawnej, przekazujących najistotniejsze informacje z obszaru profilaktyki i problemu uzależnień: „Stop dopalaczom!” (1.500 szt.), „Dopalacze to śmierć” (1.500 szt.), „Nie ma «bezpiecznych» napojów alkoholowych” (1.500 szt.), „Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Świdnicy” (1.500 szt), naklejki z telefonami alarmowymi dla seniorów (1.000 szt.). Ulotki zostały rozdysponowane w trakcie trwania działań w ramach projektu oraz przekazane do placówek oświatowych i miejsc spotkań seniorów.

W trakcie trwania całego projektu jego uczestnicy byli proszeni o wypełnienie ankiet. Ich analiza posłużyła do pozyskania informacji z zakresu poziomu wiedzy młodzieży na temat przemocy, uzależnień oraz sposobów radzenia sobie z tymi problemami oraz poziomu wiedzy seniorów, która dotyczy ich bezpiecznego funkcjonowania, przed rozpoczęciem działań edukacyjnych i po ich zakończeniu. Na zakończenie seniorzy i młodzież wzięli udział we wspólnych innowacyjnych warsztatach.

Uroczyste zakończenie  projektu miało miejsce 9 grudnia 2016 r.

Skip to content