Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, oraz rodziny, w których przyszło na świat ciężko chore dziecko mają prawo do skorzystania z pomocy i wsparcia asystenta rodziny.

Asystent rodziny koordynuje poradnictwo w zakresie:

  1. Przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,
  2. Wsparcia psychologicznego,
  3. Pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pomocowych,
  4. Dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Asystent rodziny opracowuje wspólnie z kobietą lub rodziną, katalog możliwego do uzyskania wsparcia.  Może występować, w imieniu rodziny, na jej żądanie, do podmiotów, w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia.

Aby skorzystać ze wsparcia asystenta rodziny, należy złożyć wniosek do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 15.

Wzór wniosku: [ pobierz ]

Przydatne informacje:

  • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”: [ kliknij
  • Informator „Za życiem”: [ kliknij ]