Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku

Komu przysługuje refundacja podatku VAT?

Należy łącznie spełnić dwa warunki:
  • Warunek 1: Refundacja przysługuje osobie korzystającej z ogrzewania gazowego – urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi musi być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do dnia wejścia w życie ustawy.
  • Warunek 2: Gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe:
– w gospodarstwie jednoosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100 zł,
– w gospodarstwie domowym wieloosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
Jeżeli wnioskodawca oraz członkowie jego gospodarstwa domowego uzyskują wyłącznie dochody podlegające opodatkowaniu, wnioskodawca nie załącza zaświadczeń dotyczących dochodów.
Jeśli wnioskodawca lub członkowie jego gospodarstwa domowego uzyskują dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, należy przedstawić dodatkowe dokumenty dotyczące tych dochodów.

Kto składa wniosek

Wniosek składa osoba która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT. 
Wynika to z przepisów art. 18 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu , w myśl którego refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Prawo energetyczne.

Wniosek można złożyć na piśmie – w Biurze Obsługi Klienta MOPS Świdnica, ul. Franciszkańska 7, pokój nr 10 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePuap, Obywatel).

Załączniki niezbędne do poprawnego złożenia wniosku

W każdym przypadku:
  • rozliczeniowa faktura VAT dokumentująca dostarczenie paliw gazowych; prognozowana faktura VAT nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT,
  • dowód uiszczenia zapłaty za fakturę VAT.
Skip to content