W dniach 1-15 września można składać nowe wnioski na Stypendium szkolne

W dniach od 1 września 2016 r. do 15 września 2016 r. będą przyjmowane wnioski na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, czyli stypendium szkolne.

Podstawą przyznania prawa do stypendium szkolnego jest kryterium dochodowe, którego miesięczna wysokość na osobę w rodzinie ucznia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku – w sierpniu 2016 r. nie może być większa niż 514,00 zł netto.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty (zaświadczenia) potwierdzające wysokość dochodu netto otrzymanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w szczególności z tytułu:

 • wynagrodzenia za pracę
 • zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego
 • świadczenia pielęgnacyjnego
 • zasiłku pielęgnacyjnego
 • stałego zasiłku z pomocy społecznej
 • zasiłku okresowego z pomocy społecznej
 • emerytury, renty inwalidzkiej i rodzinnej
 • alimentów
 • zasiłku dla bezrobotnych
 • prowadzonej działalności gospodarczej
 • dodatku mieszkaniowego.

Druki wniosków o przyznanie prawa do stypendium/zasiłku szkolnego można pobierać w szkołach.

Wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów należy złożyć najpóźniej do dnia 15 września 2016 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy przy ul. Franciszkańskiej 7 w pokoju nr 16 (na parterze).

Informacja czynna codziennie w godzinach od 8.00 – 15.00.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym i jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.

Podstawa prawna: art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r., poz. 2156 ze zm.).

Ponadto istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie zasiłku szkolnego – losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (pożar, powódź, ciężka choroba, pobyt
w szpitalu, zgon członka rodziny, kradzież w szkole, inne zdarzenie, którego uznanie należeć będzie do organu przyznającego świadczenie w formie decyzji administracyjnej).

Wnioski należy składać w terminie dwóch miesięcy od powstania zdarzenia losowego, które należy potwierdzić stosownym zaświadczeniem i oświadczeniem wnioskodawcy.

Świadczenie to przysługuje bez konieczności przedstawienia oświadczeń lub zaświadczeń o dochodzie rodziny. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Podstawa prawna: art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.).

Pomoc materialna w wyżej wymienionych formach przyznawana jest wyłącznie uczniom będącym mieszkańcami miasta Świdnica, tj. uczniom:

– szkół podstawowych,

– szkół gimnazjalnych

– szkół ponadgimnazjalnych,

– szkół policealnych,

– specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i wychowawczych.

Zgodnie z art. 90r ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Pomoc w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego będzie wypłacona po otrzymaniu dotacji na realizację pomocy.

Skip to content