Świdnickie Jaskółki – Trwałość projektu

plakat EFS OK

Świdnickie Jaskółki – Trwałość projektu

W okresie od 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu w partnerstwie z Gminą Miasto Świdnica (realizator Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) realizowała projekt pn. „Świdnickie Jaskółki”. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość projektu wyniosła  2 980 844,62 zł. Wysokość dofinansowania to 2 828 944,62 zł, (pozostałe środki to wkład własny publiczny Gminy Miasto Świdnica oraz wkład własny prywatny – uczestnicy projektu).

Adresaci projektu

Projekt był odpowiedzią na jedno z głównych wyzwań Świdnicy, do których należy duża skala niewystarczającej samodzielności osób w procesie integracji społeczno-zawodowej, skutkującej niewystarczającym potencjałem do samodzielnego funkcjonowania, w tym utrzymania mieszkania. W tej grupie znaleźli  się bezdomni, osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą, osoby niesamodzielne, osoby z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Ze wsparcia projektu skorzystało 108 mieszkańców Świdnicy, zagrożonych wykluczeniem społecznym, (planowano 90 osób), w tym:

 • 79 osób dorosłych i 29 dzieci,
 • 48 mężczyzn i 60 kobiet,
 • 14 osób bezdomnych,
 • 51 osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,
 • 6 wychowanków pieczy zastępczej,
 • 4 osoby po opuszczeniu zakładu karnego,
 • 17 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, w tym 15 samotnych matek i 2 samotnych ojców.

Cele projektu i działania

Głównym założeniem i celem projektu było umożliwienie wyżej opisanym osobom wyjście z sytuacji w jakiej się znalazły. Było to możliwe dzięki udostępnieniu 30 miejsc pobytu w 20 umeblowanych i wyposażonych mieszkaniach wspomaganych, utworzonych w Świdnicy oraz dzięki zapewnieniu dodatkowego wsparcia. Uczestnicy korzystali z pomocy m. in. opiekuna mieszkania i pracownika socjalnego, asystenta osób niepełnosprawnych, opiekuna osób niesamodzielnych, specjalistów (psycholog) a także usług aktywizujących takich jak: trening załatwiania spraw urzędowych, ekonomiczny, kulinarny, spędzania wolnego czasu, zarządzania finansami, kulturalny, umiejętności praktycznych, umiejętności społecznych oraz zajęć grupowych w klubie wolontariusza. Do realizacji treningów zapewnione były materiały do zajęć, m.in.: bilety do instytucji kultury czy artykuły spożywcze.

Projekt pn. „Świdnickie Jaskółki” stanowił integralną część budowanego trwałego systemu wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Świdnicy i był realizowany w budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy, który to budynek został pozyskany z zasobów Gminy Miasto Świdnica. Przed przekazaniem go na rzecz projektu pn. „Świdnickie Jaskółki” został przebudowany i wyposażony w niezbędną infrastrukturę. W tym celu Gmina Miasto Świdnica zrealizowała projekt pn. „Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane” z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wsparcie realizowane było w sposób ciągły w podziale na 12 mieszkań o charakterze wspieranym i średnio 8 mieszkań o charakterze treningowym.

Działania i rezultaty

Udział w projekcie umożliwił uczestnikom płynne i bezpieczne przejście do samodzielnego zamieszkania i  życia. Poprzez wspólne zamieszkiwanie w ramach projektu i udział w wybranych formach wsparcia, uczestnicy mieli możliwość rozwinięcia umiejętności niezbędnych do prawidłowego i samodzielnego funkcjonowania.

Po zakończonym projekcie i zrealizowaniu wszystkich działań, osiągnęliśmy następujące efekty i rezultaty:

 • 108 osób skorzystało z pobytu w mieszkaniu wspomaganym,
 • 44 osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym korzystało z usług opiekuńczych i/lub asystenckich,
 • 23 osobom (samotnym i rodzinom) po zakończeniu udziału w projekcie przyznano prawo do lokalu z gminnych zasobów komunalnych,
 • 3 osobom po zakończeniu udziału w projekcie przyznano pobyt czasowy w gminnym mieszkaniu chronionym,
 • 14 osób podjęło staż zawodowy, z czego 4 osoby zostały zatrudnione,
 • 108 osób rozwinęło różnorodne umiejętności niezbędne do właściwego funkcjonowania w  ramach treningów i działań grupowych oferowanych w ramach projektu.

Trwałość projektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, jako realizator z ramienia Partnera projektu (Gminy Miasto Świdnica) jest zobowiązany  do zachowania trwałości miejsc świadczenia usług w mieszkaniach po zakończeniu realizacji projektu, co najmniej przez okres równy okresowi realizacji projektu, tj. 3 lata.

Wszystkie działania w  ramach projektu zakończyły się w dniu 31.03.2022 r.

Od 01.04.2022r., za zgodą Instytucji Pośredniczącej, 20 mieszkań wspomaganych przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy, zostało przekształconych w 20 mieszkań chronionych (wspieranych i treningowych), z przeznaczeniem dla 30 pełnoletnich mieszkańców Świdnicy, którzy ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.

Osoby zainteresowane powyższym wsparciem w postaci oferowanego miejsca pobytu w mieszkaniu chronionym wraz z indywidualnie dopasowana ścieżką działań proszone są o składanie wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy, przy ul. Franciszkańskiej 7. Osobom, którym na mocy decyzji zostanie przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym zapewniamy wsparcie opiekunów, asystentów, specjalistów i pracownika socjalnego, podobnie jak w ramach projektu. Świadczenie usługi jest kontynuowane, a zatrudniona kadra do jej świadczenia posiada kwalifikacje.

Skip to content