Stypendia szkolne – informacja

W dniach od 1 września 2021 r. do 15 września 2021 r. będą przyjmowane wnioski na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, czyli stypendium szkolne.

Podstawą przyznania prawa do stypendium szkolnego jest kryterium dochodowe, którego miesięczna wysokość na osobę w rodzinie ucznia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku – sierpniu 2021r. nie może być większa niż 528,00 zł netto.

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty (zaświadczenia, oświadczenia) potwierdzające wysokość dochodu netto otrzymanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku – w sierpniu 2021r. (wszystkich członków rodziny), w szczególności z tytułu:

 • wynagrodzenia za pracę, umów zlecenie, umów o dzieło
 • zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego
 • świadczenia pielęgnacyjnego
 • zasiłku pielęgnacyjnego
 • stałego zasiłku z pomocy społecznej
 • zasiłku okresowego z pomocy społecznej
 • emerytury, renty inwalidzkiej i rodzinnej
 • zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego
 • świadczenia rehabilitacyjnego
 • alimentów
 • zasiłku dla bezrobotnych
 • prowadzonej działalności gospodarczej
 • dodatku mieszkaniowego, energetycznego
 • pracy dorywczej
 • praktyk uczniowskich
 • posiadania gospodarstwa rolnego

Druki wniosków o przyznanie prawa do stypendium szkolnego / zasiłku szkolnego można pobierać w szkołach.

Wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów należy złożyć najpóźniej do dnia 15 września 2021 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy przy ul. Franciszkańskiej 7 w pokoju nr 10 (na parterze) – BIURO OBSŁUGI KLIENTA.

Informacja czynna codziennie w godzinach od 8.00 – 15.00.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym i jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.

Podstawa prawna: art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r., poz. 1327 ze zm.).

 

Ponadto istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie zasiłku szkolnego – losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (pożar, powódź, ciężka choroba, pobyt
w szpitalu, zgon członka rodziny, kradzież w szkole, inne zdarzenie, którego uznanie należeć będzie do organu przyznającego świadczenie w formie decyzji administracyjnej).

Wnioski należy składać w terminie dwóch miesięcy od powstania zdarzenia losowego, które należy potwierdzić stosownym dokumentem i oświadczeniem wnioskodawcy.

Świadczenie to przysługuje bez konieczności przedstawienia oświadczeń lub zaświadczeń o dochodzie rodziny. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Podstawa prawna: art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r., poz. 1327 ze zm.).

 

Pomoc materialna w wyżej wymienionych formach przyznawana jest wyłącznie uczniom będącym mieszkańcami miasta Świdnica, tj. uczniom:

 • szkół podstawowych,
 • szkół ponadpodstawowych
 • szkół ponadgimnazjalnych,
 • szkół policealnych,
 • ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.

Podstawa prawna: art.  70 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2029 ze zm.)  na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Pomoc w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego będzie wypłacona po otrzymaniu dotacji na realizację pomocy.

Skip to content