Spotkanie informacyjne dot. pozyskania dofinansowania z RPO

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychu zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 12 kwietnia 2017 r., dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na projekty obejmujące:

  • usługi wsparcia systemu pieczy zastępczej w zakresie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji kadr systemu pieczy zastępczej w ramach szkoleń / kursów itp. oraz możliwości podnoszenia kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi pieczy zastępczej jako element projektu (działanie 9.2.B RPO WD),
  • usługi specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodzin oraz osób z ich otoczenia w celu poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej – (działanie 9.1.A RPO WD  pierwszy typ operacji).

 

Przedstawione będą warunki wsparcia w ramach ww. działań oraz podstawowe zasady kwalifikowalności wydatków.  Dodatkowo będzie można uzyskać szczegółowe informacje i odpowiedzi na pytania dotyczące naboru aktualnego konkursu do działania 9.2.B.

 

Do udziału zaprasza:

  • przedstawicieli samorządów lokalnych i ich jednostek organizacyjnych (PCPR, OPS);
  • organizacje pozarządowe;
  • podmioty prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej oraz systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej;
  • podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne;
  • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

 

W spotkaniu planowany jest udział przedstawicieli Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Instytucji ogłaszającej w/w konkursy.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Pl. Magistracki 1, pok. 23

58-300 Wałbrzych

tel. 74 66 55 173, tel./fax 74 66 55 172

pife.walbrzych@dolnyslask.pl

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Skip to content