Specjalista z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy

poszukuje specjalisty z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej

 

 1. Wymagania formalne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok pracy w służbie bhp.,
 • bardzo dobra znajomość przepisów BHP i p. poż.,
 • niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
 1. Zakres czynności:
 • wykonywanie zadań z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej wynikających w szczególności z:
 1. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 736 z późn. zm.);
 • opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji wewnętrznej z zakresu BHP i Ppoż., wymaganej przepisami oraz prowadzenie rejestrów dokumentacji (regulaminy, instrukcje itp.);
 • zapoznawanie pracowników ze zmieniającymi się przepisami przeciwpożarowymi;
 • egzekwowanie przestrzegania przez pracowników MOPS-u przepisów i zasad BHP oraz Ppoż., zapewnienie wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami MOPS-u;
 • ustalanie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
 • wykonywanie czynności związanych ze zgłoszeniem wypadku przy pracy lub wypadku w drodze do i z pracy, sporządzanie dokumentacji wypadkowej, badanie przyczyn i okoliczności wypadku, prowadzenie rejestru wypadków;
 • współpraca z organami nadzoru dotyczącymi warunków pracy;
 • wyposażanie, w uzgodnieniu z odpowiednim działem Ośrodka, budynków, obiektów budowlanych i terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
 • przygotowanie rocznej informacji o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w Ośrodku;
 • zapewnienie terminowego zgłaszania do konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
 • prowadzenie innych wymaganych polskimi przepisami obowiązków związanych z BHP w Ośrodku;

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Kwestionariusz osobowy (cv) wraz z numerem telefonu do kontaktu.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopie świadectw pracy.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV, kserokopie wymaganych dokumentów oraz oświadczenia) winny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, sekretariat, w terminie do 12 lutego 2018 r., do godziny 12.00.

Przewidywany termin zatrudnienia kandydata: luty 2018 r., na umowę zlecenie.

Skip to content