Seminarium pn. „Wykorzystanie aktualnych przepisów prawa karnego w działaniach na rzecz zatrzymania przemocy w rodzinie”

29 maja br. w Świdnicy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, zorganizował seminarium pn. „Wykorzystanie aktualnych przepisów prawa karnego w działaniach na rzecz zatrzymania przemocy w rodzinie”. Szkolenie odbyło się w Sali Cysterskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.

Spotkanie posłużyło wyposażeniu uczestników w wiedzę pozwalającą na efektywniejsze  wykonywanie obowiązków zawodowych, skuteczniejsze oddziaływanie na osobę stosującą  przemoc, inicjowanie postępowań przed odpowiednimi organami oraz formułowanie pism  procesowych, w szczególności zawiadomień o przestępstwie i zażaleń na postawienia
o odmowie  wszczęcia bądź umorzeniu postępowania. Przekazana wiedza  będzie wykorzystana także w pracy z osobą doznającą przemocy w ramach zespołu interdyscyplinarnego i grupy roboczej, w szczególności informowania jej o przysługujących uprawnieniach i pomocy w efektywnej ich realizacji. Podczas seminarium poruszano następujące zagadnienia:

 • przestępstwa z udziałem przemocy w rodzinie ścigane na gruncie Kodeksu karnego;
 • założenia znowelizowanej procedury karnej

– przyśpieszenie, uproszczenie i odformalizowanie postępowania. Wzmocnienie zasady prawdy materialnej oraz gwarancji procesowych stron, w szczególności pokrzywdzonego. Omówienie art. 2, 167 i 366 kk;

 • zasady mieszanego procesu karnego. Aktywność sądu i stron w poszukiwaniu dowodów. Podstawy prawa dowodowego. Rodzaje dowodów i ich wartość w sprawach o przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie. Rola dowodów prywatnych. Sposób przeprowadzania dowodów w postępowaniu przygotowawczym i sądowym;
 • rola pełnomocnika pokrzywdzonego przemocą domową. Zasady przyznawania pomocy prawnej z urzędu i sposoby ustanawiania pełnomocnika obowiązujące od 15 kwietnia 2016 r.;
 • zaskarżanie postanowień o odmowie wszczęcia bądź umorzeniu postępowania. Tryb wydawania w/w decyzji procesowych w dochodzeniu i śledztwie. Problem możliwości zaskarżania postanowień przez zespół interdyscyplinarny. Wymogi formalne zażalenia. Tryb rozpoznawania zażaleń na postanowienie o odmowie wszczęcia bądź umorzeniu postępowania;
 • zasady stosowania środków zapobiegawczych wobec sprawcy przemocy domowej

–  nowe zasady orzekania nakazu opuszczenia  lokalu

– omówienie oddania pod dozór Policji sprawcy przemocy domowej i możliwości, jakie daje ten środek;

 • przebieg rozprawy, postępowania apelacyjnego. Konsensualne sposoby zakończenia postępowania i problem ich stosowania w postępowaniu wobec sprawcy przemocy
  w rodzinie;
 • sugestie dla podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
  w zakresie inicjowania postępowań karnych i dokumentowania podejmowanych czynności;
 • założenia znowelizowanego kodeksu karnego. Nowelizacja katalogu kar środków karnych i środków probacyjnych, w szczególności wobec sprawcy przemocy domowej;
 • omówienie trybu orzekania nakazu opuszczenia lokalu oraz zakazu zbliżania się sprawcy do

pokrzywdzonego przemocą domową (możliwość orzekania tych instytucji, jako środków karnych bądź probacyjnych);

 • definicja procedury „Niebieskie karty”;

– wszczęcie procedury i jej udokumentowanie.

 • zasada dokumentacji wszelkich działań w toku procedury „NK”

– forma czynności w ramach procedury „NK”. Co powinna zawierać dokumentacja czynności „NK”. Wymogi formalne dokumentacji;

 • dokumentacja nieskutecznych czynności w ramach procedury;
 • zalecenia w prowadzeniu bieżącej dokumentacji NK;
 • problem zakończenia procedury NK

– forma, organ dokonujący zakończenia procedury, sytuacje uprawniające do zakończenia. Problemy związane ze zmianą postawy osoby doznającej przemocy

– brak woli dalszego uczestnictwa,  unikanie kontaktu z ZI/GR;

 • prognozowane kierunki zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  i procedurze „Niebieskie Karty” oraz w ustawie o Policji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Seminarium prowadził Pan  Adam Grochoła

– absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej
w Lublinie. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Słubicach (13 lat stażu pracy). Członek  Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie Miasta  i Gminy w Słubicach. Od 2012 r. Prowadzi szkolenia dla podmiotów wykonujących zadania z zakresu  przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz  Stowarzyszenia na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

 

W seminarium uczestniczyło 30 przedstawicieli podmiotów na co dzień podejmujących działania na rzecz rodziny uwikłanej w problem przemocy domowej: oświaty, policji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świdnicy oraz kuratorzy.

 

DSC_0838DSC_0837