Programy „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycje 2023

Gmina Miejska Świdnica otrzymała dofinansowanie na usługi w ramach Programów:

 • „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w wysokości  636 480 zł.
 • „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 w wysokości 1 281 936  zł.

Programy są realizowane w ramach Funduszu Solidarnościowego. Na ten cel Wojewoda przekazał Gminie wyżej wymienione środki. Realizatorem Programów jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy.

Opieka wytchnieniowa

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

 1. dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponują czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program realizowany jest do 31.12.2023 roku, a udział w nim jest nieodpłatny do limitu 240 godzin na osobę, dla opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, świadczonej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Gmina kwalifikuje do przyznania usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, złożonej przez opiekuna prawnego lub członka rodziny opiekuna osoby niepełnosprawnej, wydając decyzję administracyjną.

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Jest to Program skierowany do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dzięki wsparciu asystenta osoby z niepełnosprawnością będą miały zapewnioną indywidualną pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz  uczestniczeniu w życiu społecznym.

Programu realizowany jest do 31.12.2023r. Udział w Programie jest nieodpłatny do limitu:

 • 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,

oraz

 • 360 godzin rocznie dla:
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Skip to content