Programy „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycje 2022

Gmina Miejska Świdnica otrzymała dofinansowanie na usługi w ramach Programów:

  • „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w wysokości 342 720 zł.
  • „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 w wysokości 1 346 706 zł.

Programy są realizowane w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na ten cel Wojewoda przekazał Gminie wyżej wymienione środki Realizatorem Programów jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy.

Opieka wytchnieniowa

Jeśli jesteś członkiem rodziny lub opiekunem sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

  1. dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

to zachęcamy do skorzystania z usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponują czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program będzie realizowany do 31.12.2022 roku, a udział w nim jest nieodpłatny do limitu 240 godzin na osobę, dla opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, świadczonej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Gmina kwalifikuje do przyznania usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, złożonej przez opiekuna prawnego lub członka rodziny opiekuna osoby niepełnosprawnej, wydając decyzję administracyjną.

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Jest to Program skierowany do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. Dzięki wsparciu asystenta osoby z niepełnosprawnością będą miały zapewnioną indywidualną pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz  uczestniczeniu w życiu społecznym.

Programu będzie realizowany do 31.12.2022r. Udział w Programie jest nieodpłatny do limitu 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 360 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną zapraszamy, wszystkie zainteresowane osoby udziałem w ww. formach wsparcia, do kontaktu telefonicznego z p. Moniką Kosterką – tel. 74-852-13-27 wew. 77 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: osrodek@mops.swidnica.pl.

 

 

Skip to content