Programy: „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

Gmina Miasto Świdnica otrzymała dofinansowanie usług w ramach Programów „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021, realizowanych w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Wojewoda Dolnośląski przekazał Gminie środki na ten cel, odpowiednio w kwotach 117 096 zł i 126 990 zł. Realizatorem Programów w imieniu Gminy Miasta Świdnicy jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy.

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Wsparcie w tegorocznej edycji Programu kierowane jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Udział w Programie jest nieodpłatny do limitu 240 godzin na osobę dla opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, świadczonej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Gmina przyznaje usługę opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu, złożonej przez opiekuna prawnego lub członka rodziny osoby niepełnosprawnej, wydając decyzję administracyjną.

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021

Wsparcie w Programie skierowane jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (wydane na podstawie ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), albo orzeczenie równoważne.

Udział w Programie jest nieodpłatny do limitu 60 godzin miesięcznie usług asystenta, przypadających na jednego uczestnika Programu.

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z form wsparcia oferowanych w ramach Programów zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, przy ul. Franciszkańskiej 7 i Westerplatte 47 lub telefonicznego kontaktu z Panią Moniką Kosterką, pod nr 74/852-13-27 wew. 77.

Programy realizowane są do 31.12.2021 r.