Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Gminie Miejskiej Świdnica przyznano dofinansowanie usług w ramach Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na ten cel Wojewoda przekaże Gminie środki w łącznej kwocie 290 880 zł, a całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 360 000 zł. Realizatorem Programu w imieniu GMŚ jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy.

Wsparcie w tegorocznej edycji kierowane jest do  członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.).

Realizacja Programu potrwa do 31.12.2020r. Udział w Programie jest nieodpłatny do limitu 240 godzin/osobę, dla opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, świadczonej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Gmina przyznaje usługę opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, złożonej przez osobę niepełnosprawną/opiekuna prawnego lub członka rodziny/ opiekuna osoby niepełnosprawnej, wydając decyzję administracyjną.

Wszystkie zainteresowane osoby udziałem w ww. formie wsparcia zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, przy ul. Wałbrzyskiej 15, Franciszkańskiej 7 i Westerplatte 47.

Skip to content