Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

24 lipca 2019 r. Gmina Miejska Świdnica podpisała umowę o dofinansowanie usług w ramach Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na ten cel Wojewoda przekaże Gminie środki w łącznej kwocie 116 352 zł, a całkowity koszt realizacji zadań wynosi 144 000 zł. Realizatorem Programu w imieniu GMŚ jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy.

Moduł I Programu, realizowany przez MOPS – świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług w:

  1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  2. ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi.

Realizacja Programu trwa od 24.07.2019r. do 31.12.2019r. Udział w Programie jest nieodpłatny do limitu 240 godzin dla opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego i jest sumą wsparcia dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad 1 dzieckiem /osobą niepełnosprawną.

Gmina przyznaje usługę opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę, wydając decyzję administracyjną.

Wszystkie zainteresowane osoby udziałem w ww. formie wsparcia zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Wałbrzyskiej 15, Franciszkańskiej 7 i Westerplatte 47.

Skip to content