Praca: pracownik socjalny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy poszukuje pracownika na zastępstwo
na stanowisko pracownik socjalny

Kandydat musi spełniać co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków:

1) posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny;

2) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

3) ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna;

4) ukończył studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
d) polityka społeczna,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie;

5) przed dniem 1 maja 2004 r. ukończył studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia;

6) do 30.10.2007 r. ukończył studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.

Zakres czynności:

 1. Rozpoznawanie potrzeb klientów w zakresie pomocy społecznej.
 2. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji niezbędnej w procesie przyznawania pomocy.
 3. Ustalanie danych personalnych osób ubiegających się o pomoc, ich stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i materialnej zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej.
  W przypadku braku dokumentów, o których mowa, podejmowanie działań w celu ich pozyskania.
 4. Opracowywanie indywidualnych planów pomocy i projektów socjalnych.
 5. Wnioskowanie o udzielanie świadczeń.
 6. Realizowanie pracy socjalnej, poradnictwa w zakresie pomocy społecznej.
 7. Podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych.
 8. Występowanie o świadczenie pomocy w ramach obowiązku alimentacyjnego na rzecz osób ubiegających się o przyznanie pomocy społecznej.
 9. Realizowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy
  w rodzinie, aktywizowania społeczności lokalnej.
 10. Obowiązkowa znajomość aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej.
 11. Korzystanie z elektronicznych baz danych na potrzeby realizowanych zadań.
 12. Ewidencjonowanie dokumentacji klientów MOPS i kompleksowe wprowadzanie danych do programu Pomost.
 13. Kontrolowanie prawidłowości wykorzystywania świadczeń z pomocy społecznej.
 14. Kontrolowanie jakości i terminowości realizowania usług opiekuńczych
  i specjalistycznych usług opiekuń
 15. Współpracowanie z organizacjami pozarządowymi i instytucjami środowiska lokalnego, działającymi między innymi na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych.
 16. Organizowanie, inicjowanie i koordynowanie działań z zakresu wolontariatu, w tym:

– prowadzenie naboru wolontariuszy, przygotowywanie umów, zaświadczeń wzorów sprawozdań i innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia wolontariatu,
– pozyskiwanie partnerów organizujących prace dla wolontariuszy,
– monitorowanie działań podejmowanych przez wolontariuszy, przez pracowników socjalnych współpracujących z wolontariuszami,
– opracowywanie procedur służących funkcjonowaniu i rozwojowi wolontariatu,
– współpraca z pomiotami działającymi na terenie Miasta i kraju w zakresie wolontariatu, w tym z Urzędem Miejskim w Świdnicy, Referatem Gospodarki Mieszkaniowej,

17. Organizacja szkoleń dla wolontariuszy,
18. Kompletowanie dokumentów oraz udzielanie informacji niezbędnych do rozpatrywania skarg i wniosków z zakresu realizowanych zadań.
19. Przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Kwestionariusz osobowy (cv) wraz z numerem telefonu do kontaktu.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopie świadectw pracy.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacyjnych.
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie potwierdzające  fakt, iż osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona.
 7. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV, kserokopie wymaganych dokumentów oraz oświadczenia) winny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, sekretariat, w terminie do 22 lipca 2016 r., do godziny 15.00. Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”.

O terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej części naboru (rozmowy rekrutacyjnej) kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie. 

Przewidywany termin zatrudnienia kandydata: sierpień 2016 r., na umowę o pracę na zastępstwo.

Kontakt Pani Monika Kosterka nr tel. 74 854 90 52; 668 188 868

Skip to content