Nabór na stanowisko: pracownik socjalny

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy poszukuje pracownika na stanowisko pracownik socjalny

 

Kandydat musi spełniać co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków:

1) posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny;

2) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

3) ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna;

4) ukończył studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 • a) pedagogika,
 • b) pedagogika specjalna,
 • c) polityka społeczna,
 • d) psychologia,
 • e) socjologia,
 • f) nauki o rodzinie;

5) przed dniem 1 maja 2004 r. ukończył studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia;

6) do 30.10.2007 r. ukończył studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.

 

Zakres czynności:

 1. Imienne rozeznawanie i ustalanie potrzeb klientów w rejonie działania.
 2. Występowanie o zabezpieczenie usług opiekuńczych i pomocy sąsiedzkiej.
 3. Występowanie o świadczenia alimentacyjne do Sądu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
 4. Występowanie o ustalenie warunków materialnych u osób zobowiązanych do alimentacji zgodnie z ustawą z o pomocy społecznej.
 5. Realizowanie pracy socjalnej, poradnictwa w zakresie pomocy społecznej.
 6. Obowiązkowa znajomość aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej.
 7. Podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych.
 8. Pomoc klientowi w:
  a) załatwianiu renty inwalidzkiej,
  b) uzyskaniu stopnia niepełnosprawności,
  c) pisaniu i opiniowanie wniosku o przydział mieszkania,
  d) reprezentowanie klienta w instytucjach oraz organizacjach społecznych itp.
 9. Przeprowadzanie wywiadów rodzinnych (środowiskowych) zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 10. Ustalanie danych personalnych osoby ubiegających się o pomoc, jej stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i materialnej zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej. W przypadku braku dokumentów, o których mowa, przeprowadzający wywiad środowiskowy powinien podjąć działania w celu ich pozyskania.
 11. Ewidencjonowanie dokumentacji klientów MOPS i kompleksowe wprowadzanie danych do programu Pomost.
 12. Opracowywanie i realizacja indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności i kontraktów socjalnych.
 13. Opracowanie indywidualnych planów pomocy i projektów socjalnych.
 14. Korzystanie z elektronicznych baz danych na potrzeby realizowanych zadań.
 15. Kontrolowanie prawidłowości wykorzystywania świadczeń z pomocy społecznej.
 16. Realizowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, w rodzinie, podniesienia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziny, reintegracji zawodowej, aktywizowania społeczności lokalnej.
 17. Kompletowanie dokumentów oraz udzielanie informacji niezbędnych do rozpatrywania skarg i wniosków z zakresu realizowanych zadań.
 18. Przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji.
 19. Przestrzeganie regulaminów tut. Ośrodka.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Kwestionariusz osobowy (CV) wraz z numerem telefonu do kontaktu.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopie świadectw pracy.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie potwierdzające fakt, iż osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona.
 7. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV, kserokopie wymaganych dokumentów oraz oświadczenia) winny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, sekretariat, w terminie do 22 marca 2019 r., do godziny 12.00. Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej części naboru (rozmowy rekrutacyjnej) kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie. 

Przewidywany termin zatrudnienia kandydata: marzec 2019 r., na umowę o pracę na czas określony.

 

Kontakt Pani Grażyna Szulc nr tel. 74 854 90 58 wew. 47; 668 188 856.

 

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, Wałbrzyska 15,
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest tel. 609 010 402, adres email: ido@mops.swidnica.pl
 3. Pana/Pani/ dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.),ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).
 4. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.
 5. Pana/Pani/ dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania procesu rekrutacji.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Konsekwencją nie podania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.
 10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych.
Skip to content