Nabór na stanowisko asystenta rodziny – ½ etatu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny – ½ etatu

 1. Wymagania niezbędne

Kandydat:

 1. Posiada wykształcenie:
  a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub uzupełnione studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  c) średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
 2. Nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona.
 3. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.
 4. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.
 6. Jest obywatelem polskim.
 7. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 8. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 9. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

(…)

Pełna treść ogłoszenia: [ kliknij ]

Skip to content