Nabór na pracownika socjalnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisko pracownik socjalny

 

Kandydat musi spełniać co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków:

1) posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny;

2) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

3) ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna;

4) ukończył studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 • a) pedagogika,
 • b) pedagogika specjalna,
 • d) polityka społeczna,
 • e) psychologia,
 • f) socjologia,
 • g) nauki o rodzinie;

5) przed dniem 1 maja 2004 r. ukończył studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia;

6) do 30.10.2007 r. ukończył studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.

Zakres czynności:

 • Rozpoznawanie potrzeb klientów w zakresie pomocy społecznej.
 • Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji niezbędnej w procesie przyznawania pomocy.
 • Ustalanie danych personalnych osób ubiegających się o pomoc, ich stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i materialnej zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej.
  W przypadku braku dokumentów, o których mowa, podejmowanie działań w celu ich pozyskania.
 • Opracowywanie indywidualnych planów pomocy i projektów socjalnych.
 • Wnioskowanie o udzielanie świadczeń.
 • Realizowanie pracy socjalnej, poradnictwa w zakresie pomocy społecznej.
 • Podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych.
 • Występowanie o świadczenie pomocy w ramach obowiązku alimentacyjnego na rzecz osób ubiegających się o przyznanie pomocy społecznej.
 • Realizowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, aktywizowania społeczności lokalnej.
 • Obowiązkowa znajomość aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej.
 • Korzystanie z elektronicznych baz danych na potrzeby realizowanych zadań.
 • Ewidencjonowanie dokumentacji klientów MOPS i kompleksowe wprowadzanie danych do programu Pomost.
 • Kontrolowanie prawidłowości wykorzystywania świadczeń z pomocy społecznej.
 • Kontrolowanie jakości i terminowości realizowania usług opiekuńczych
  i specjalistycznych usług opiekuń
 • Kompletowanie dokumentów oraz udzielanie informacji niezbędnych do rozpatrywania skarg i wniosków z zakresu realizowanych zadań.
 • Przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Kwestionariusz osobowy (cv) wraz z numerem telefonu do kontaktu.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopie świadectw pracy.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie potwierdzające  fakt, iż osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona.
 7. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV, kserokopie wymaganych dokumentów oraz oświadczenia) winny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.).”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, sekretariat. Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”.

           

Przewidywany termin zatrudnienia kandydata: wrzesień 2018 r., na umowę o pracę na zastępstwo.

Osoba do kontaktu: Grażyna Szulc, Świdnica ul. Franciszkańska 7 pok. 4.

Nr tel. 74 850 90 58 wew. 47, 668 188 855

Skip to content