I edycja projektu pn. „ Uwierz we własne siły” – realizacja i zakończenie

plakat EFS OK

W dniu 25.05.2018r. odbyło się spotkanie na zakończenie pierwszej edycji projektu „Uwierz we własne siły” , realizowanej w okresie od 01.09.2017r. do 31.05.2018r.

Uczestnikami I edycji projektu były osoby w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, najbardziej oddalone od rynku pracy, zakwalifikowane do II i III profilu bezrobotnych. Udział w projekcie był bezpłatny i dobrowolny, a ww. osoby przed przystąpieniem do projektu deklarowały swój udział, po czym podpisano z nimi kontrakty socjalne.

 Przez 9 miesięcy piętnastu uczestników (13 kobiet i 2 mężczyzn) oraz 24 osoby z ich najbliższego otoczenia, brało aktywny udział w następujących formach wsparcia:

  1. Poradnictwo i wsparcie indywidualne,
  2. Opracowywanie ścieżek reintegracji i indywidualnych programów pracy,
  3. Wypłata zasiłków celowych,
  4. Poradnictwo i wsparcie grupowe,
  5. Treningi umiejętności społecznych (zdrowa i ekonomiczna kuchnia oraz zarządzanie budżetem domowym),
  6. Treningi kompetencji społecznych (samokontrola, kreatywne myślenie oraz podstawy zachowań asertywnych),
  7. Trening kompetencji – pielęgnacja i opieka nad osobami zależnymi w rodzinie,
  8. Prace społecznie użyteczne,
  9. Terapia psychologiczna, rodzinna, psychospołeczna,
  10. Szkolenia edukacyjne, przygotowujące do zawodów:

– magazynier z obsługą wózka widłowego – udział wzięło 5 osób,

– opiekun osoby starszej – udział wzięło 6 osób,

– sprzedawca – udział wzięły 4 osoby.

W ramach szkoleń podnoszących umiejętności i kompetencje zawodowe realizowane były zajęcia komputerowe w zakresie opowiadającym tematyce szkolenia.

Uczestnictwo w projekcie dało uczestnikom możliwość poznania siebie, własnych możliwości i ograniczeń, nabycia kompetencji i kwalifikacji. Współpraca w grupie motywowała do podejmowania działań zmieniających dotychczasowy styl życia osób, które brały udział w projekcie. Podczas spotkań, warsztatów i szkoleń uczestnicy korzystali z wzajemnego wsparcia i doświadczeń, np. przy rozwiązywaniu trudnych sytuacji. Uczestnictwo w projekcie uczyło pewnego rodzaju przynależności do społeczeństwa, przy jednoczesnym poszanowaniu norm i zasad.

Projekty tego typu w życiu lokalnego środowiska odgrywają ważna rolę i mają swój konkretny wymiar. Należałoby podkreślić, że realizacja projektu  pomogła większości uczestników w przezwyciężeniu trudności, zapobieganiu ich powstawaniu, w zaspokojeniu elementarnych potrzeb życiowych, prowadziła do usamodzielnienia oraz dążyła do ich uaktywnienia we wszystkich możliwych obszarach życia społecznego. Wiedza zdobyta przez uczestników podczas warsztatów, uczestnictwo w szkoleniach i innych formach aktywizacji miało na celu przyczynienie się do sukcesów na otwartym rynku pracy.

 

[WRGF id=2744]
[WRGF id=2745]
[WRGF id=2757]
[WRGF id=2763]
[WRGF id=2772]

[WRGF id=2778]

Wszystkim uczestnikom I edycji projektu „Uwierz we własne siły”, życzymy wielu sukcesów, wytrwałości i powodzenia w aktywnym poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, jednocześnie dziękując za owocną współpracę przez cały okres wsparcia.

Skip to content