„Edukacja na rzecz bezpieczeństwa Świdnicy – działania na rzecz młodzieży seniorów” –wspólna inicjatywa świdnickich instytucji

Jednym z zadań gminy jest dążenie do zapewnienia bezpiecznego życia jej mieszkańców. Właściwy poziomom bezpieczeństwa i ładu społecznego zapewniany jest  m.in. poprzez systematyczne działania prewencyjne oraz informacyjno-edukacyjne. Gmina Miasto Świdnica  wdraża działania i programy służące podniesieniu poziomu ładu społecznego, realizuje  projekty mające na celu podniesienie jakości życia i poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

23-11641_mo2

Bazując na bogatym doświadczeniu i zdiagnozowanych potrzebach, podjęto inicjatywę  mającą na celu zintegrowaną współpracę jednostek i instytucji, które wykonują zadania  w zakresie bezpieczeństwa na obszarze naszego Miasta. W ramach inicjatywy zawarte zostało partnerstwo pomiędzy pięcioma instytucjami: Urzędem Miasta Świdnica który w ramach projektu reprezentowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Komendę Powiatową Policji, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Świdnicy, Świdnicką Straż Miejską oraz Dziennym Domem Senior-WIGOR. Podpisano deklarację  współpracy i  złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań  „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 (2016)”.

W ramach projektu przewidziano szereg działań edukacyjno-informacyjnych skierowanych do dwóch  newralgicznych grup społecznych: młodzieży gimnazjalnej, zagrożonej np. uzależnieniem środkami psychoaktywnymi, agresją rówieśniczą oraz do świdnickich seniorów, grupy, która często narażona jest  na wykluczenie społeczne ze względu na słaby stan zdrowia lub niepełnosprawność.

W ramach wsparcia skierowanego do gimnazjalistów przewidziano szereg działań szkoleniowych i terapeutycznych.  Zadania projektu przewidują także  szkolenia skierowane  do rodziców i pedagogów. Celem działań jest podniesienie poziomu świadomości związanej z zagrożeniami, nabycie umiejętności diagnozowania niebezpieczeństwa we własnym środowisku oraz prawidłowe reagowanie w sytuacji, gdy ono występuje. We wszystkie zadania skierowane do młodzieży zaangażowani będą Partnerzy.

Drugą płaszczyzną projektu są działania skierowane do grupy senioralnej,  która ze względu  stan zdrowia  może doświadczać różnego rodzaju zagrożeń. Celem działań projektowych  będzie zdobycie wiedzy i podniesienie świadomości  na temat istniejących zagrożeń wśród  osób starszych, tak aby mogły one rozważnie reagować, kiedy znajdą się w kryzysowej sytuacji.

Projekt przewiduje również szeroko zakrojoną kampanię informacyjno-edukacyjną, skierowaną do mieszkańców Świdnicy, tak aby podnieść świadomość społeczną oraz zachęcić do publicznej debaty na temat bezpieczeństwa. Rezultaty projektu będą prezentowane w lokalnych mediach.

Zintegrowany i innowacyjny wymiar projektu opary jest na  współpracy poszczególnych Instytucji zaangażowanych w realizację celu.

Skip to content