Dodatek osłonowy 2024

Aktualizacja 03.04.2024 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 5 kwietnia 2024r. uruchamia wypłatę dodatku osłonowego o którym mowa w ustawie z 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym (Dz.U.2023, poz. 759). Z 1592 (wg stanu na 3 kwietnia 2024) złożonych do MOPS wniosków już 552 udało rozpatrzeć się z wynikiem pozytywnym o przyznaniu dodatku.

Już w najbliższy piątek do 408 Świdniczan na rachunki bankowe trafią środki z tytułu dodatku osłonowego, a 144 osoby będą mogły odebrać pieniądze w punkcie kasowym na Placu Grunwaldzkim działającym na zlecenie tut. Ośrodka. Łącznie w tej transzy do mieszkańców Świdnicy trafi 177.728,27 zł.

Prace nadal trwają, o kolejnych transzach i terminach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie informował.

Wniosek o dodatek osłonowy wypłacany w 2024r.

18.01.2024r. pojawiło się w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Druk wniosku: [ kliknij ]

Zainteresowane osoby zapraszamy do Biura Obsługi Klienta przy ul. Franciszkańskiej 7 (pokój nr 10) w godz. 8.00-15.00.

Druki o dodatek osłonowy wypłacany w 2024r.

Resort Klimatu i Środowiska przygotowuje nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024r. https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy-w-2024-r-nowy-wzor-wniosku-przygotowywany-przez-ministra-klimatu-i-srodowiska

Projekt aktu zawierający wzór wniosku znajduje się w wykazie prac legislacyjnych i od 5 stycznia 2024r. jest na etapie opiniowania.

Złożenie wniosku o dodatek osłonowy na formularzu z 2022r. będzie wiązało się z koniecznością ponownego złożenia wniosku na prawidłowym druku.

Obowiązujący wzór wniosku o dodatek osłonowy wypłacany w 2024r. będzie dostępny na naszej stronie internetowej niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia.


W dniu 31.12.2023r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2023r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz.U. z 2023r., poz. 2760), która daje możliwość ubiegania się w 2024r. o wypłatę dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy stanowi element wsparcia dla osób najuboższych w celu eliminacji zjawiska ubóstwa i wykluczenia energetycznego.

Aby otrzymać wsparcie finansowe w postaci dodatku osłonowego, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w znowelizowanych przepisach ustawy z 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2023r., poz. 759 ze zm.), w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę oraz spełnienie kryterium dochodowego ustalanego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2023r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2023r., poz. 390 ze zm.) – uwzględniany jest dochód osiągnięty w 2022 roku.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym (gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca) albo

1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące).

Wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego.

 

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80 zł / 286,00 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20 zł / 429,00 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20 zł / 607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł / 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

 

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania, albowiem przepisy przewidują podwyższony dodatek przysługujący, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023r., poz. 2496).

Zasada złotówka za złotówkę

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane wyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości (kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia) zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek w terminie do 30 kwietnia 2024r.

Wnioski można składać w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Ośrodka przy ul. Franciszkańskiej 7 (pokój nr 10) lub w formie elektronicznej – za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpoznawane.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. i będzie wypłacony jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024r.

Resort Klimatu i Środowiska przygotowuje nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024r. Wzór ten zostanie w najbliższym czasie wydany w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.

W momencie opublikowania wzoru wniosku, zostanie on niezwłocznie zamieszczony na naszej stronie internetowej.

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego jest przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku braku wskazania poczty elektronicznej wnioskodawca zostaje poinformowany o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego w urzędzie.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Natomiast odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

 

Skip to content