Nabór na stanowisko podinspektora w Dziale Świadczeń Pomocy Społecznej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Dziale Świadczeń Pomocy Społecznej – 2 etaty

 1. Wymagania

Niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie i 3-letni staż pracy lub wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce.
 2. Obywatelstwo polskie.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dodatkowe:

 1. Preferowane wykształcenie: prawo i administracja, praca socjalna.
 2. Znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o pomocy społecznej, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o świadczeniach rodzinnych, o funduszu alimentacyjnym, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania administracyjnego, przepisów rządowych i programów aktualnie realizowanych przez MOPS oraz aktów wykonawczych względem wymienionych ustaw i prawa miejscowego regulującego obszar pomocy społecznej w Gminie Miasto Świdnica.
 3. Znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, systematyczność, terminowość.
 6. Wysoka kultura osobista.
 7. Odporność na stres.

(…)

Pełna treść ogłoszenia: [ kliknij ]

Skip to content