Praca dla osób chętnych do sprawowania specjalistycznych usług opiekuńczych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy poszukuje osób chętnych do sprawowania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi posiadającymi kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. (Dz. U.  Nr 189, poz. 1598 ze zm.)Kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze, zgodnie z § 3 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze winny świadczyć osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pr. socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

Ponadto osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze osobom z zaburzeniami psychicznymi winny legitymować się co najmniej półrocznym stażem w jednej z następujących jednostek: 1) szpitalu psychiatrycznym, 2)jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 3) placówce terapii  lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, 4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, 5) zakładzie rehabilitacji, 6) innej jednostce niż wymienione, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w § 3 ust. 1 rozporządzenia, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w §  3 ust. 2 rozporządzenia, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

Osoby świadczące usługi, o których mowa w §  2 pkt 1 lit. a rozporządzenia, polegające na kształtowaniu umiejętności zaspokajanioa podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowania do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzeniu treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieraniu, take w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

  1. umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
  2. kształtowania nawyków celowej aktywności,
  3. prowadzenia treningu zachowań społecznych.
Skip to content