„Uwierz we własne siły” – aktualności

plakat EFS OK

W wyniku zakończonej rekrutacji podstawowej oraz rekrutacji uzupełniającej do drugiej edycji projektu „Uwierz we własne siły” , realizowanej w okresie od 01.09.2018 r. do 31.05.2019 r., 15 osób podpisało deklarację uczestnictwa i rozpoczęło udział w projekcie.

Styczeń 2019 r. jest piątym miesiącem realizacji II edycji projektu „Uwierz we własne siły”. W tym czasie piętnastu uczestników (7 kobiet i 8 mężczyzn) bierze aktywny udział w następujących formach wsparcia:

  1. Poradnictwo i wsparcie indywidualne,
  2. Opracowywanie ścieżek reintegracji i indywidualnych programów pracy,
  3. Wypłata zasiłków celowych,
  4. Poradnictwo i wsparcie grupowe,
  5. Treningi kompetencji społecznych (samokontrola, kreatywne myślenie),
  6. Prace społecznie użyteczne,
  7. Terapia psychologiczna, rodzinna, psychospołeczna.

Jednym z zadań w ramach projektu „Uwierz we własne siły” jest realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI). W powyższym zakresie została podpisana umowa pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świdnicy i PUP w Świdnicy. W związku z jej realizacją od 01.10.2018r. do 30.11.2018r. 10 uczestników II edycji projektu „Uwierz we własne siły” rozpoczęło prace społecznie użyteczne. Uczestnicy, osoby które mają ustalony III profil pomocy przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy, wykonują czynności porządkowe w jednostkach miejskich takich jak placówki kulturalne, oświatowe, jednostki pomocy społecznej, w ośrodku sportu i rekreacji. Każdy z uczestników przez okres dwóch miesięcy pracował po 10 godzin tygodniowo. Za każdą przepracowaną godzinę uczestnikowi projektu przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 8,30 zł. Ogółem w trakcie prac społecznie-użytecznych uczestnicy przepracowali 705 godzin, co stanowi 88,13% realizacji zadania. Dodatkowo, osoby te były wspierane poprzez udział w warsztatach podnoszących umiejętności społeczne oraz w spotkaniach indywidualnych, m.in. z takimi specjalistami, jak psycholog, terapeuta rodzinny i terapeuta uzależnień.

Inną z usług wspierających – o charakterze społecznym jest udział Uczestników projektu pn. „Uwierz we własne siły” w Treningach kompetencji społecznych. Spotkania w grupach to forma wsparcia oparta na procesie grupowym. Dzięki tej formie wsparcia uczestnicy uczą się m.in. budowania relacji z innymi ludźmi, rozpoznawania własnych uczuć i emocji, kreatywności. W XI i XII 2018r. zostały przeprowadzone warsztaty z zakresów samokontroli i kreatywnego myślenia.

Trening Kompetencji Społecznych – samokontrola

[WRGF id=3241]

Trening Kompetencji Społecznych – kreatywne myślenie

[WRGF id=3228]