Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej  pieczy zastępczej na rok 2017.

W ramach Programu Ministerstwo udzieliło Gminie Miasto Świdnica dofinansowanie w wysokości 117.501,72 zł., wkład własny potrzebny na realizację całego zadania to 61.527,80 zł. Dzięki tym środkom Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy zatrudniać będzie przez cały bieżący rok łącznie 7 asystentów rodziny (w tym 4 w wymiarze całego etatu – umowa o pracę, 2 w wymiarze ½ etatu każdy – umowa o pracę, oraz 1 w wymiarze ½ etatu – umowa zlecenie).

Asystenci rodziny to specjaliści, którzy w głównej mierze są realizatorami zadania własnego gminy, jakim jest praca z rodziną.

Asystent rodziny jest codziennym towarzyszem rodziny, która nie potrafi samodzielnie pokonać różnych trudności życiowych, głównie problemów opiekuńczo-wychowawczych. Asystent rodziny został powołany do pracy poprzez Ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pracownik socjalny przeprowadzając rodzinny wywiad środowiskowy i stwierdzając, że w rodzinie występuje problem opiekuńczo-wychowawczy lub uzyskując informację, że w określonej rodzinie taki problem występuje, wnioskuje o wsparcie rodziny poprzez przydzielenie asystenta. Rodzina musi wyrazić zgodę na wsparcie asystenta rodziny i współpracę z nim. Wsparcie to jest przyznawane bez względu na dochód rodziny. Asystent rodziny pracuje również z rodziną, w której dzieci zostały zabezpieczone w pieczy zastępczej. Jego praca skupia się wówczas na tym, aby wspomóc rodzinę w stworzeniu przez nią warunków pozwalających na powrót dzieci do domu rodzinnego.