Ważne informacje dla klientów

status

Dane kontaktowe:
ul. Franciszkańska 7
58-100 Świdnica
tel.: 74 854-90-50 wew. 49

email:  swiadczenia@mops.swidnica.pl

INFORMACJA – pokój nr 11

Obsługa interesantów w sprawie świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i świadczeń wychowawczych odbywa się codziennie w godzinach  8:00 – 15:00.

Kiedy można składać wnioski?

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy od 01 lutego 2021r. można składać za pośrednictwem portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej, a od 1 kwietnia 2021r. w formie tradycyjnej (papierowej) w MOPS Świdnica.

  • Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.
  • Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021.
  • Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
  • Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie w wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.
  • Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

Gdzie i w jakiej formie można składać wnioski?

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet.

E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce lub ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca; opiekunowi faktycznemu dziecka; opiekunowi prawnemu dziecka; dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Komu świadczenie wychowawcze nie przysługuje?

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
  4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy między-narodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego organ właściwy przesyła na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, ma możliwość odebrania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego od organu właściwego. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Jednocześnie informujemy, że podmiot realizujący świadczenia ma prawo wymagać dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności sprawy mających wpływ na ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Załączniki

   Wniosek oraz załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Skip to content