Ważne informacje dla klientów

status

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY

Dane kontaktowe:
ul. Franciszkańska 7
58-100 Świdnica
tel.: 74 854-90-50 wew. 49

INFORMACJA – pokój nr 11

Obsługa interesantów w sprawie świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i świadczeń wychowawczych odbywa się codziennie w godzinach  8:00 – 15:00.

Kiedy można składać wnioski?

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy są przyjmowane od 01 lipca 2018 r. za pośrednictwem portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznejod 1 sierpnia 2018r. w formie tradycyjnej (papierowej) w MOPS Świdnica.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października danego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 30 listopada danego roku.

Okres zasiłkowy trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Gdzie i w jakiej formie można składać wnioski?

Realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy – Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet.

E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem jeżeli wystąpiła z wnioskiem o adopcję dziecka).

Komu świadczenie wychowawcze nie przysługuje?

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy między-narodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

 1. drugi z rodziców dziecka nie żyje;
 2. ojciec dziecka jest nieznany;
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzający się okresach.

Kryterium dochodowe

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko, tj. jedyne lub najstarsze dziecko w wieku do ukończenia 18. r. życia, przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie, której członkiem jest dziecko niepełnosprawne.

Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając do wniosku następujące dokumenty:

 • w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne – zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • w przypadku cudzoziemców- określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce;
 • w przypadku osób podlegających przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające prowadzenie działalności na ryczałcie;
 • w przypadku osób rozliczających się na podstawie karty podatkowej – oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 • oświadczenie obejmujące dochody w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym m. in. dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, alimenty na dzieci, stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, o szkolnictwie, a także inne stypendia przyznane uczniom lub studentom, zasiłki chorobowe (oświadczenie dołączone do  wniosku o świadczenie wychowawcze);
 • w przypadku utraty dochodu – dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, (tj. świadectwo pracy, decyzja o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, PIT-11);
 • w przypadku podjęcia zatrudnienia zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto za drugi miesiąc pracy;
 • prawomocny wyrok o rozwodzie lub separacji;
 • prawomocny wyrok o zasądzonych alimentach;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego o przysposobieniu dziecka lub ustanowieniu opiekuna prawnego dla dziecka;
 • w przypadku rodzin, gdzie występuje niepełnosprawność dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności;
 • oryginały i kserokopie dokumentów potwierdzających wysokość otrzymywanych lub świadczonych alimentów (przekazy pocztowe, wyciągi bankowe);
 • w przypadku osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjne – zaświadczenie od właściwego komornika o bezskuteczności egzekucji lub kwocie alimentów wyegzekwowanych w roku poprzedzającym złożenie wniosku oraz oświadczenie o pobranych świadczeniach alimentacyjnych.

Jednocześnie informujemy, że podmiot realizujący świadczenia ma prawo wymagać dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności sprawy mających wpływ na ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione jest od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. W przypadku, gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

Załączniki

FORMULARZE OKRES ŚWIADCZENIOWY 2018/2019

   Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

   Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)

   Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

FORMULARZE OKRES ŚWIADCZENIOWY 2017/2018

   wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

   oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012r. poz. 361 z późn. zm.)

   oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

   oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego – dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS