Ważne informacje dla klientów

status

Dane kontaktowe:
ul. Franciszkańska 7
58-100 Świdnica
tel.: 74 854-90-50 wew. 49

email:  swiadczenia@mops.swidnica.pl

 

INFORMACJA – pokój nr 11

Obsługa interesantów w sprawie świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i świadczeń wychowawczych odbywa się codziennie w godzinach  8:00 – 15:00.

Kiedy można składać wnioski?

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy są przyjmowane od 01 lipca 2019 r. za pośrednictwem portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznejod 1 sierpnia 2019 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w MOPS Świdnica.

  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 31 października 2019 r.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 września 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 30 listopada 2019 r.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 31 stycznia 2020 r.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 29 lutego 2020 r.

W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO W OKRESIE OD DNIA 01 LIPCA 2019 r. DO 30 WRZEŚNIA 2019 r., PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO USTALA SIĘ, POCZĄWSZY OD DNIA 01 LIPCA 2019 r., O ILE PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO W OKRESIE, NA KTÓRY JEST USTALANE, NIE JEST PRZYZNANE.

Gdzie i w jakiej formie można składać wnioski?

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet.

E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce lub ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca; opiekunowi faktycznemu dziecka; opiekunowi prawnemu dziecka; dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Komu świadczenie wychowawcze nie przysługuje?

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
  4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy między-narodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego organ właściwy przesyła na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, ma możliwość odebrania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego od organu właściwego. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Jednocześnie informujemy, że podmiot realizujący świadczenia ma prawo wymagać dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności sprawy mających wpływ na ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Załączniki

   Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego