Nabór kandydatów na opiekunów prawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych, będących mieszkańcami Świdnicy.

Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych (ograniczenie orzeka sąd wobec sprawców przestępstw). Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią, stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora oraz nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Sytuację osoby wymagającej opieki lub kurateli oraz wynikający z niej zakres obowiązków omówi z kandydatem pracownik socjalny Ośrodka. Jeżeli osoba wyrazi zgodę, jej kandydatura zostanie przedstawiona sądowi.

Ustanowienie opiekuna i kuratora następuje postanowieniem sądu opiekuńczego, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje tzw. zaświadczenie, stanowiące dowód uprawnień względem ubezwłasnowolnionego. Na żądanie opiekuna lub kuratora, sąd przyznaje również wynagrodzenie, miesięcznie w wysokości nie większej niż 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Więcej informacji oraz wymagane dokumenty wraz ze wzorem oświadczenia na stronie:
http://um.swidnica.pl/ftpum/pub/mops/176-opiekun-prawny-i-kurator-osoby-ubezwlasnowolnionej/

Skip to content