Akty prawne

dokumanty

   Ustawa o pomocy państwa w wychowywani dzieci (Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 ze zm.)

   Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2017r., poz. 1465)

   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

Teksty powyższych aktów prawnych zostały pobrane z Internetowego Systemu Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej www.isap.sejm.gov.pl

Prosimy o korzystanie z ujednoliconych wersji aktów prawnych.