Zostań rodziną wspierającą

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc i wsparcie. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb rodziny, m. in. udzielanie wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu wolnego, pomocy w nauce, racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, oraz prowadzenia gospodarstwa domowego. Rodzina wspierająca udziela rodzinie wsparcia we współpracy z asystentem rodziny.

Rodziną wspierającą może być osoba z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. dalsza rodzina, sąsiedzi), która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. Rodzinę wspierającą ustanawia Prezydent Miasta Świdnicy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Pomoc rodziny wspierającej udzielana jest nieodpłatnie. Rodzina wspierająca otrzymuje zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy. Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Szczegółowe informacje w zakresie pełnienia funkcji rodziny wspierającej udziela Dział Pomocy Specjalistycznej MOPS przy ul. Franciszkańskiej 7, pok. 17, 18, tel. 668-188-858, 74 854-90-52,  74 854-90-59

Skip to content