Ważne informacje

dokumanty

Dane kontaktowe:
ul. Franciszkańska 7
58-100 Świdnica
tel.: 74 854-90-56

INFORMACJA
Obsługa interesantów w sprawie świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych (500+) oraz świadczeń dobry start (300+) odbywa się codziennie przy ul. Franciszkańskiej 7 (w wyznaczonych do tego stanowiskach przyjęć) w godzinach 8:00 – 15:00.

OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że od dnia 1 lipca 2020 r. wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2020/2021 można składać drogą elektroniczna (stary okres zasiłkowy 2019/2020 trwa do 31 października 2020 r.). W lipcu danego roku istnieje wyłącznie możliwość składania wniosków w formie elektronicznej.

Składanie wniosków drogą tradycyjną na informacji przy ul. Franciszkańskiej 7 odbywa się dopiero od 1 sierpnia.

Formularze wniosków dostępne są na informacji w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych przy ul. Franciszkańskiej 7 w pokoju nr 11 oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 • od 1 lipca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r., ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2020 r.,
 • od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 października 2020 r., ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 grudnia 2020 r.,
 • od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 28 lutego 2021 r.

Formularze aktualnych wniosków dostępne są na stronie internetowej http://www.mops.swidnica.pl/wnioski/ w zakładce: Świadczenia rodzinne i alimentacyjne / Świadczenia rodzinne.

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka do świadczeń rodzinnych świadczenia te wypłaca się temu z rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka, który pierwszy złożył wniosek.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę składającą wniosek jest niewydanie dokumentu przez właściwą instytucję w ustawowo określonym, w odrębnych przepisach, terminie oraz osoba może to udokumentować, świadczenia przysługują począwszy od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń, osoba uprawniona jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenia rodzinne.

Zakres zadań:

 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń opiekuńczych (świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekunów oraz zasiłku pielęgnacyjnego);
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych;
 • koordynacja świadczeń rodzinnych;
 • wydawanie zaświadczeń o wysokości wypłaconych świadczeń rodzinnych;
 • udzielanie informacji klientom dotyczących przysługujących im świadczeń i wymaganej dokumentacji;
 • sprawozdawczość z zakresu świadczeń rodzinnych.